Zzp’ers willen flexibiliteit bij verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een derde van de hoogopgeleide zzp’ers staat achter de plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Het stemt wél bijna de helft positief als een zelfgekozen verzekering als alternatief mag worden afgesloten. Zo blijkt uit onderzoek van HR-techdienstverlener HeadFirst Group onder ruim 1.400 deelnemers. CEO Marion van Happen deelt de mening over deze opt-out regeling: “Wij ondersteunen het principe van een AOV voor alle zelfstandigen, maar keuzemogelijkheden zijn daarin een cruciale succesfactor.”

Opt-out regeling
Per 1 januari 2025 moet er een wet liggen om zzp’ers zich verplicht te laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Met als doel grote inkomensrisico’s voor individuen te voorkomen en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. De regels en voorwaarden van de beoogde wet zijn recent weer besproken tijdens het Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid. Hierin werd bekend gemaakt dat een eenvoudige AOV per 2027 uitgevoerd kan worden, meer maatwerk betekent opschuiving naar 2029. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt maatwerk in de vorm van een opt-out regeling.

Van Happen benadrukt – samen met de SER – het belang van de invoering van een AOV met de juiste keuzemogelijkheden. “De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is van betekenis om kwetsbare zzp’ers te beschermen en zekerheid te bieden. Tegelijkertijd moeten we oog houden voor de diversiteit van de zzp-populatie met uiteenlopende opdrachten, startmotieven en uurtarieven. De mogelijkheid voor een zelfgekozen verzekering, die op inhoud minimaal gelijk is aan de publieke AOV, kan rekenen op draagvlak omdat het goed aansluit bij de verschillende wensen en behoeften van deze groep werkenden”, aldus Van Happen.

Helft zp’ers heeft nog niks geregeld
Vorig jaar peilde HeadFirst Group ook de mening van zp’ers op het gebied van AOV. De uitkomsten zijn nagenoeg onveranderd. Momenteel heeft net iets minder dan de helft van de zp’ers zelf – bijvoorbeeld via een private partij of een broodfonds – de risico’s van arbeidsongeschiktheid afgedekt. De belangrijkste redenen voor hoogopgeleide zzp’ers om zich te verzekeren, is dat zij het financiële risico zelf niet willen (58 procent) of kunnen (17 procent) dragen. Nog eens 11 procent kan niet terugvallen op het inkomen van de partner. Van de zp’ers die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, zegt 31 procent het financiële risico te kunnen dragen. Verder vindt ruim een kwart de kosten niet opwegen tegen de baten en acht 15 procent het risico op arbeidsongeschiktheid laag.

Voor zelfstandigen die nog niets geregeld hebben als zij arbeidsongeschikt raken, biedt HeadFirst Group een laagdrempelige voorziening aan: Select iCommunity Crowdsurance (SiCC). Dit is een voorziening op basis van een schenkkring. Het gaat om een netto-uitkering voor maximaal twee jaar. Aansluitend op de behoefte voor een betaalbare, flexibele oplossing die niet uitkeert tot pensioenleeftijd, maar voor een gekaderde periode. Deze voorziening past ook bij de wens van zp’ers om de eigen risicoperiode van 52 weken te overbruggen met een broodfonds – naar wens van 12 procent van de onderzoek deelnemers – of de wachttijd te verkorten (35 procent).

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek in deze infografic.


Ondertekening Charter Diversiteit

Diversiteit en inclusie (D&I) zien wij als een absolute meerwaarde voor onze organisatie. We zijn dan ook heel blij dat wij gisteren, tijdens de Week van de Ondernemer, het Charter Diversiteit konden ondertekenen. Dit deden wij tijdens een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf en T-Mobile in Den Haag. Met deze Charter zeggen wij toe strategische middelen in te zetten om D&I op de werkvloer te bevorderen.

Het initiatief voor het ondertekenen van de Charter kwam vanuit de D&I Taskforce. Deze groep is opgezet door collega’s die D&I heel belangrijk vinden en zich hiervoor hardmaken. Als organisatie steunen wij dit initiatief en zijn dan ook trots op het feit dat wij één van de 24 werkgevers waren die deelnamen aan de ondertekenceremonie. Binnen zes maanden na ondertekening dienen wij een Plan van Aanpak in, waarin wij onze D&I-beleid omschrijven en doelen hieraan koppelen. Daarnaast zullen wij jaarlijks rapporteren over onze voortgang.

Marion van Happen, CEO HeadFirst Group, over Diversiteit & Inclusie

“Wij zijn een lerende organisatie op het gebied van Diversiteit en Inclusie. Het gaat over leren en samen evolueren, zodat we een toekomst kunnen bouwen waar werkplekken meer divers en gelijkwaardig zijn. De getallen zijn niet ons doel, maar de effectiviteit. Als HR-techdienstverlener zien we voor onze organisatie een rol weggelegd om een eerlijke arbeidsmarkt te creëren.”


HeadFirst Group neemt succesvolle IT talent sourcer StarApple over

HR-techdienstverlener HeadFirst Group voegt StarApple Group, bestaande uit de merken StarApple en StackOps, toe aan haar organisatie. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in sourcen van IT en digital specialisten. HeadFirst Group zet zo opnieuw een stap in het verdiepen van haar portfolio aan oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken in het professionals-segment: de huidige high tech oplossingen van HeadFirst Group worden verrijkt met de services met een grote human touch van StarApple Group.

StarApple Group, is een ambitieuze en jonge organisatie, opgericht in 2008 en sindsdien uitgegroeid tot een succesvolle IT talent sourcer. StarApple Group heeft al meer dan 10.000 specialisten succesvol verbonden aan uiteenlopende organisaties. Caner Hamamioglu, General Director bij StarApple Group: “Talent laten groeien, dat is onze missie. Dat doen we door professionals uit ons netwerk met zorg te verbinden aan opdrachten, waarbij professionals niet enkel doen wat ze eerder bij andere opdrachtgevers gedaan hebben, maar ook uitgedaagd worden een stap te maken in hun ontwikkeling. Design your career, noemen we dat. Met de samenwerking met HeadFirst Group kunnen we dit op nog grotere schaal gaan doen en daar kijken we enorm naar uit.”

Inspelen op dynamische markt

HeadFirst Group voorziet dat het combineren van diverse diensten nodig is om alle vraagstukken van opdrachtgevers te blijven oplossen in de huidige dynamische arbeidsmarkt. Marion van Happen, CEO bij HeadFirst Group: “De schaarste op de arbeidsmarkt verdwijnt de komende jaren niet. Dit vraagt om creativiteit bij het ontsluiten van de markt. Wij geloven dat het combineren van high tech oplossingen met services met een grote human touch de sleutel is tot customer succes. Die klanten zijn voor ons zowel opdrachtgevers – die we doorlopend voorzien van mission critical talent – als professionals, die we actief helpen van opdracht naar opdracht bij de meest aantrekkelijke opdrachtgevers.”

StarApple Group blijft zelfstandig

StarApple wordt een zelfstandig merk binnen HeadFirst Group, waarmee ze haar eigen identiteit behoudt. Het huidige management blijft de organisatie leiden in haar groeistrategie naar de toekomst. Hamamioglu: “HeadFirst Group wordt de stuwende kracht achter StarApple. Met ons bevlogen team van ruim tachtig collega’s blijven wij een full service recruitment oplossing bieden aan voor onze opdrachtgevers en professionals. En we krijgen toegang tot het platform van de groep, wat ons extra power geeft om onze groeiambities waar te maken.”


Wat wordt de volgende stap van minister Van Gennip?

Morgenmiddag staat het Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid gepland. Op de Kameragenda staat een aantal belangrijke onderwerpen, zoals het rapport van de Commissie Borstlap en de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van 5 juli. In aanloop naar het debat deelt Marion van Happen graag haar visie op de huidige voorstellen die in politiek Den Haag op tafel liggen.

Allereerst wil ik benadrukken dat ik positief gestemd ben over de eerste hoofdlijnenbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemde drie sporen – het gelijke speelveld, verduidelijking van regelgeving en het verbeteren van handhaving – zijn de juiste knoppen waaraan gedraaid moet worden. Indien deze in samenhang gezien en behandeld worden, zie ik de inhoud van deze brief als een stap in de goede richting.

Vastgelegde criteria, aangevuld met sectorale benadering
Ik ben blij dat er in de hoofdlijnenbrief aandacht is voor de Belgische Arbeidsrelatiewet. De denkwijze en onderliggende uitgangspunten bieden een mogelijkheid voor de vervanging van de wet DBA. In de Arbeidsrelatiewet zijn duidelijke wettelijke criteria vastgelegd om te bepalen of er sprake is van een werknemer of van een zelfstandige. Ook zijn op sectoraal niveau criteria vastgelegd voor sectoren en beroepen waar de kans op onderbetaling of kwetsbaar ondernemerschap het grootst is. Deze benadering vergroot de effectiviteit van handhaving en doet meer recht aan de diversiteit van zelfstandigen.

Wat handhaving ook effectiever en doelgerichter maakt, is het MLT-advies van de SER om een rechtsvermoeden van werknemerschap in te voeren onder het uurtarief van €35,-. Het voorstel van de SER maakt hiermee onderscheid tussen kwetsbare zelfstandigen en zelfredzame zelfstandigen. De Belastingdienst kan zich hiermee focussen op de sectoren en beroepen waar zzp’ers worden ingehuurd onder dit tarief. Duidelijk en wettelijk vastgelegde criteria plus een sectorale benadering zijn wat mij betreft een goed vertrekpunt.

Inbedding in de organisatie
Dan maak ik een sprongetje naar het gezagscriterium, toch wel een heet hangijzer binnen dit dossier. Naar mijn mening is dit dé kern van de discussie: wanneer mag een organisatie voor een bepaalde opdracht een zelfstandige inhuren en wanneer is er sprake van een werknemer? Om diverse redenen is de wet DBA er niet in geslaagd om deze duidelijkheid te verschaffen. Dat het kabinet dit erkent en toewerkt naar vervanging is cruciaal.

De Commissie Borstlap stelt voor om het gezagscriterium te moderniseren door ‘inbedding in de organisatie’ meer centraal te stellen in de beoordeling van de arbeidsrelatie. Ik ben er geen voorstander van om dit criterium meer gewicht te geven, omdat er al genoeg discussie is om de interpretatie wanneer er sprake is van gezag. Wanneer is een werkende ‘ingebed in de organisatie’? En welke taken horen bij ‘de reguliere werkzaamheden van een organisatie’? In de praktijk zie ik juist het tegenovergestelde gebeuren. Hybride teams met verschillende specialisten die op projectbasis werken aan oplossingen en vraagstukken die op dat moment van belang zijn voor de organisatie. Dit zijn vaak teams waar sprake is van verschillende contractvormen. De resultaten van het recent gepubliceerde onderzoek van het CBS ondersteunen dit beeld: werkgevers vinden het ‘type contract’ veel minder belangrijk dan eerder gedacht. Factoren zoals kennis, expertise en werkervaring zijn veel belangrijker. Is dit straks niet meer mogelijk als we té rigide omgaan met gezag en inbedding in de organisatie?

Grote diversiteit zzp-populatie
Daarnaast zet ik mijn vraagtekens bij het moderniseren van één algemeen gezagscriterium. In Nederland hebben we namelijk te maken met een zeer diverse zzp-populatie. Deze groep werkenden heeft uiteenlopende opdrachten, werkt voor verschillende uurtarieven en ook de duur van opdrachten is erg verschillend. Eén gezagscriterium voor deze hele doelgroep zal in mijn ogen dan ook niet gaan werken. We hebben meer maatwerk nodig.

Ook de webmodule houdt in zijn huidige vorm onvoldoende rekening met deze diversiteit. Er wordt enkel getoetst op de aspecten van het werknemerschap en er wordt onvoldoende rekening gehouden met aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. De pijl kan daardoor maar één kant op bewegen en dat is de kant van ‘indicatie van een dienstbetrekking’.

In de recente begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lees ik terug dat de webmodule verder wordt ontwikkeld om duidelijkheid te verschaffen over de aard van de arbeidsrelatie. Om de webmodule enigszins operationeel en betrouwbaar te maken, raad ik aan om in de vraagstelling en beoordeling ook rekening te houden met het zelfstandig ondernemerschap. Dit zal resulteren in meer balans in de beantwoording.

Eerst duidelijke regels, dan pas handhaving
Met betrekking tot handhaving lees ik terug dat per 1 januari 2025 weer gehandhaafd gaat worden. Dat handhaving opgestart dient te worden, daar ben ik het mee eens. De manier waarop en hoe dit uit wordt gerold, daarvoor zie ik nog wel wat beren op de weg. De coalitie van brancheverenigingen meldt in hun gezamenlijke brief – overigens zeer terecht – dat handhaving alleen effectief zal zijn als de spelregels en criteria aan de voorkant duidelijk vastgesteld zijn. Voor alle betrokken partijen – de Belastingdienst, intermediairs, opdrachtgevers en zzp’ers – moet dit helder zijn. Mijn oproep richting Den Haag is dan ook: pak de uitgestoken hand van de brancheverenigingen aan en ga samen met uitvoeringsorganisaties in gesprek over handhaafbare criteria. Laat ons als intermediairs een verlengstuk zijn van de uitvoerders. Wij zijn bij uitstek de partijen op de arbeidsmarkt met kennis en expertise.

De komende maanden houden wij een vinger aan de pols en blijven wij betrokken bij relevante ontwikkelingen. Eind dit jaar verwacht ik met de tweede hoofdlijnenbrief en een voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ meer duidelijkheid over de volgende stap. Als grootste HR-tech dienstverlener blijven wij uiteraard in gesprek met onze stakeholders in Den Haag en trekken we samen op met onze partners.


In 2030: 1 op 10 op Nederlandse arbeidsmarkt IT’er

Op dit moment is één op de zeventien personen op de Nederlandse arbeidsmarkt IT’er. In tien jaar tijd is dit nagenoeg verdubbeld. Met het huidige groeitempo van bijna zeven procent per jaar, is in 2030 één op de tien van de beroepsbevolking IT’er. Dat neemt niet weg dat de strijd om IT’ers in loondienst en tijdelijke IT-professionals, zelfstandig en in dienst van detacheerders, in volle gang is. De sourcingsdruk – het percentage dat minimaal eens per kwartaal wordt benaderd – is met bijna 65 procent ongekend hoog, zeker gezien het gemiddelde van 37,6 procent voor de hele beroepsbevolking

IT’ers mainstream geworden
Uit analyse van HR-techdienstverlener HeadFirst Group en arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group blijkt dat de vraag naar IT’ers in loondienst (25.000) in september 2022 bijna acht keer zo groot is als de vraag naar IT-professionals (3.000). Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter van Intelligence Group, zegt hierover: “IT’ers zijn hun speciale plek op de arbeidsmarkt kwijt. Het vakgebied is geen niche meer, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Om IT-kennis goed ingebed te hebben in de organisatie, zijn meer IT’ers in vaste dienst nodig. Aangevuld met tijdelijke IT-professionals, die specifieke IT-kennis meebrengen.”

Als gevolg van deze stijgende vraag wordt de beroepsgroep in de spanningsindicator van het UWV – het aantal openstaande vacatures, gedeeld door het aantal mensen dat korter dan zes maanden WW ontvangt – geclassificeerd als de meest krappe. Ondanks dat het aantal IT’ers jaar op jaar met 6,9 procent stijgt

IT’ers werven blijft moeilijk
Op dit moment werken 580 duizend mensen binnen IT-beroepen. Het deel dat werkzaam is in loondienst kent een uitermate lage arbeidsmarktactiviteit, namelijk 6,8 procent. In vergelijking met de gehele Nederlandse beroepsbevolking is dat ongeveer de helft (11,5 procent). Het aandeel IT’ers met een vaste baan dat in het tweede kwartaal van 2022 helemaal niet op zoek is naar nieuw werk, is 42,7 procent. Net iets meer dan de helft (50,5 procent) is latent – oftewel niet actief – op zoek en slechts 6,8 procent is actief op zoek. De arbeidsmarktactiviteit van IT-professionals is bewegelijker: het aantal actieve opdrachtzoekers is 22,4 procent, 46,9 procent is latent op zoek en 30,7 helemaal niet.

Marion van Happen, CEO HeadFirst Group, licht toe: “Er is steeds meer concurrentie tussen organisaties om de aandacht te krijgen van latente baan- en opdrachtzoekers. Met de inzet van arbeidsmarktcommunicatie wordt de nadruk gelegd op het verkopen van de vacature of opdracht en de werk- of opdrachtgever. Salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn hygiëne factoren geworden, de inhoud en relevantie van het werk zijn nu de kritische wervingsfactoren.”

Op dinsdag 18 oktober om 10.00 uur worden de bevindingen van het onderzoek gedeeld in een webinar. Aanmelden kan via de website van Intelligence Group. Daarna wordt de volledige Talent Monitor beschikbaar gesteld op headfirst.group.


Gendergelijkheid is geen vrouwenkwestie

Als we willen dat er verandering komt, moeten mannen deelnemen aan het gesprek. Daarom publiceren we samen met @BrandedU een whitepaper, waarin de conclusies van Men as Advocates for Women’s Visibility zijn gebundeld. Deze drukbezochte Summit vond in juni plaats in ons hoofdkantoor in Hoofddorp, waarbij zowel Chairman of the Board Han Kolff en CEO Marion van Happen op het podium stonden.

Deze whitepaper is geschreven om licht te werpen op de verhalen en voorbeelden van mannen die hun leiderschapsposities hebben ingezet om gendergelijkheid in hun eigen organisaties te beïnvloeden. BrandedU verzamelde deze leiders om meer mannen te inspireren en te beïnvloeden, vooral die in machtsposities, om bondgenootschap en advocacy op te nemen om gendergelijkheid te bestendigen. De onderstaande lijst vat de verschillende strategieën samen die werden besproken:

 • Strategie #1- Je privilege gebruiken: Gebruik je privilege om deuren te openen voor vrouwen.
 • Strategie #2- Een veilige ruimte creëren om authentiek te zijn: Hou jezelf verantwoordelijk verantwoordelijk om inclusieve ruimtes te creëren.
 • Strategie #3- Begin met het breken van de regels: Gebruik je positie als poortwachter om de regels te veranderen, of beter, ze te breken!
 • Strategie #4- Beoefen nieuwsgierigheid: Stel vragen, zelfs de ongemakkelijke.
 • Strategie #5- RESPECT. Wees degene die je emoties toont.

Natuurlijk is dit geen uitputtende lijst van acties die door mannelijke leiders kunnen worden ondernomen om te pleiten voor de zichtbaarheid van vrouwen en gendergelijkheid. Het is een lijst die is samengesteld aan de hand van inspirerende verhalen en ervaringen van mannen die de hierboven beschreven stappen hebben gezet en veranderingen binnen hun eigen organisaties hebben beïnvloed. We hopen dat het jou ook inspireert!

Lees hier de gehele whitepaper

Profiteer van alle voordelen van de Select Professionals services, ook als je niet via ons platform werkt

Een goede zzp’er heeft zijn zaken op orde. Dat zeg je vast als jaren tegen jezelf. Terwijl jij je verzekeringen, juridische zaken en/of het innen van facturen misschien nog helemaal niet strak geregeld hebt. Met Select regel je het vandaag nog! Profiteer van alle voordelen, ook als je niet via ons platform werkt.

Snelle betaling van facturen via ENTRPNR

Niet meer afhankelijk zijn van de betaaltermijn en het betaalgedrag van jouw opdrachtgever? Heerlijk toch. Met Premium van Select worden jouw facturen 8 dagen na ontvangst uitbetaald. En handig: je ziet altijd online de status van jouw factuur. Nog sneller betaald krijgen? Excellent = 2 dagen.

Uitgebreid verzekerd via Alicia

Zorgeloos zelfstandig zijn, is weten dat risico’s goed zijn afgedekt. Met Premium ben je zeer uitgebreid verzekerd voor:

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: Beschermt jou als je aansprakelijk bent voor schade aan spullen van een ander of voor iemands letsel.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Zorgt ervoor dat je er niet alleen voor staat als een opdrachtgever schade lijdt door jouw beroepsfout.
 • Cyber-verzekering: Biedt hulp als jij als professional of jouw IT-omgeving het slachtoffer wordt van cybercriminaliteit, hacking, data diefstal en meer.
 • Ongevallenverzekering: Verzacht de financiële klap als jij blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval. 24 uur per dag en wereldwijd actief, ook buiten werk.
 • Zakelijke reizen (alleen met Excellent): Staat jou bij als er iets misgaat terwijl je voor werk op reis bent, in buitenland of Nederland.
 • Arbeidsongeschiktheid (alleen met Excellent): Dankzij de Select iCommunity Crowdsurance krijg je bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot 2 jaar lang een maandelijkse uitkering en arbo-dienstverlening.

Tools voor learning & development

Word elke dag een beetje slimmer met onze learning & development tools.

 • Onbeperkt online leren: volg gratis online trainingen, virtuele labs en kennissessies. En test jouw kennis door proefexamens te maken. Alles in onze Select Academy.
 • Korting op opleidingen: klassikaal of online, voor soft of hard skills. Je vindt het allemaal in Select Academy, met korting ingekocht bij de beste opleiders.
 • Kies je voor Excellent, dan staat er 4 uur per jaar een ervaren jobcoach voor je klaar om te sparren over jouw carrièrepad en gewenste persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijk contact & advies

In deze tijd van steeds meer online contact, is de persoonlijke touch essentieel. Er staat een relatiemanager voor jou klaar voor het beantwoorden van al jouw vragen, maar ook voor advies over bijvoorbeeld jouw cv, welk tarief slim is om aan te bieden op een opdracht en andere tips om jezelf goed te verkopen.

Je kunt ook kosteloos bellen met de Juridisch Adviesdesk van DAS over al jouw juridische vragen en kwesties. En met de Documenten Selfservice heb je in een handomdraai jouw juridische documenten klaar. Deze diensten worden verzorgd door onze partner Alicia.

Waarom onze services?

 • In één keer alle praktische zaken afgevinkt die je als zzp’er geregeld wil hebben.
 • Onze services bestaan uit een zorgvuldige selectie producten, aangeboden door de beste partners.
 • Je betaalt per gewerkt uur, dus: alleen kosten als je inkomsten hebt.

Regel alles vandaag nog!

Als zzp’er heb je genoeg te doen. Leuke klussen, maar ook minder leuke klussen. En wat minder leuk is, stellen we graag uit. Zo blijven die klussen als facturen innen, verzekeringen regelen of andere randzaken allemaal op je to-do-list staan. Ondertussen heb jij als zzp’er dat terugkerende, zeurende stemmetje in je hoofd dat je het toch écht moet gaan regelen. Met Select bieden we de oplossing om jouw inner voice de mond te snoeren. Want met Select regel je al je zaken met speels gemak vandaag nog.

Kijk voor meer informatie over alle voordelen van de Professionals services op de website van Select: https://select.hr/services/. Vul hier direct het formulier in om vandaag alles te regelen.


Versnelde tariefstijging van gemiddeld 10,3 procent voor zzp’ers en gedetacheerden in 2022

Ruim 3 procentpunt meer dan voorspelling in december 2021  

Flexibel werkenden, meer specifiek zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders, zijn in het eerste half jaar van 2022 gemiddeld 4,7 procent duurder geworden. Over heel dit jaar wordt 10,3 procent tariefstijging verwacht, waarbij inflatie en schaarste de stuwende krachten zijn. Dit blijkt uit data en het tariefvoorspellingsmodel van arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group en HR-techdienstverlener HeadFirst Group. Hiermee overstijgt het de gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor vast personeel, die voor de eerste helft van 2022 bleef steken op 3,1 procent.

Inflatie en schaarste drijven uurtarief verder op
De verwachting is dat het uurtarief aan het eind van het jaar gemiddeld met 10,3 procent is toegenomen. Ruim 3 procentpunt meer dan HeadFirst Group en Intelligence Group in december 2021 voorspelden. Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter van Intelligence Group: “Deze versnelling is enerzijds het gevolg van de sneller oplopende inflatie en aanblijvende schaarste op de arbeidsmarkt. Anderzijds is de onzekerheid rondom corona afgenomen, die er eind 2021 wel was en toen voor een kleine druk op de tarifering zorgde.”

Stijging salarissen blijft achter

Salarissen kennen ook een recordstijging, blijkt uit recente cijfers van de arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers AWVN. Door een record-maandgemiddelde van 3,8 procent in juni komt de gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor de eerste helft van 2022 uit op 3,1 procent.  Daarmee blijven de salarissen wel achter op de inflatieverwachting van het Centraal Planbureau van gemiddeld 5,2 procent en de gemiddelde tariefstijging van professionals.

Marion van Happen, CEO bij HeadFirst Group: “Flexibel werkenden hebben sneller profijt van tariefontwikkelingen door de opeenvolging van verschillende zzp opdrachten. Vanzelfsprekend betekent het ook dat tarieven eerder dalen bij een minder schaarse arbeidsmarkt en een lagere inflatie, wat zelden tot nooit voorkomt bij CAO’s. Zo dragen ondernemers – wat zzp’ers en detacheringsbureaus zijn – zowel de lusten als de lasten van de belangrijke, flexibele rol die zij innemen om onze arbeidsmarkt en daarmee onze economie draaiende te houden.”

Automonteurs boeren goed

Automonteurs kunnen met 15,9 procent dit jaar de grootste stijging van het uurtarief verwachten, gevolgd door medewerkers drukkerij en kunstnijverheid en lassers en plaatbewerkers (15,4 procent). Daarnaast is de voorspelling dat metaalbewerkers en constructiewerkers, radio- en televisietechnici, software- en applicatieontwikkelaars en meubelmakers, kleermakers en stoffeerders profiteren van een uurtariefstijging van ongeveer 15 procent. Bouwarbeiders afbouw kunnen met 6,8 procent de laagste stijging van het uurtarief verwachten, gevolgd door loodgieters en pijpfitters (7,3 procent). Daarnaast is de voorspelling dat de uurtariefstijging van timmerlieden, bouwarbeiders ruwbouw en schilders en metaalspuiters in 2022 niet boven de 8 procent uitkomt.

De Talent Monitor ‘Update – prognose tariefontwikkeling professionals 2022’ is gratis te downloaden op headfirst.group.


HeadFirst Group opgenomen in ‘Soonicorn Club of the Netherlands Tech 2022’

Tracxn, een wereldwijd platform voor het volgen van innovatieve bedrijven, heeft HeadFirst Group opgenomen in de ‘Soonicorn Club of the Netherlands Tech 2022’. Het publiceert jaarlijks een exclusieve lijst van de meest veelbelovende Nederlandse Tech startups, die belangrijke mijlpalen hebben bereikt in de afgelopen paar jaar. We zijn uitgeroepen tot Soonicorn en staan daarmee naast toonaangevende organisaties als Otrium, WeTransfer en Bux.

De Tracxn Soonicorn Awards is een initiatief van Tracxn om publiekelijk de beste bedrijven te erkennen in verschillende regio's en sectoren. Naast de bekende Unicorns, identificeren zij ook bedrijven die binnenkort Unicorns kunnen worden (de Soonicorns) en de bedrijven die de potentie hebben om op lange termijn Unicorns te worden (de Minicorns). Deze ratings zijn gebaseerd op een gedetailleerde analyse door interne teams van sectorspecialisten, in combinatie met meerdere publiek beschikbare signalen zoals marktgrootte, investeringen door grote investeerders, uitmuntende uitvoering en toekomstige groeivooruitzichten.

Kanteling naar platformorganisatie
We timmeren al jaren aan de weg als HR-dienstverlener, maar zetten ook grote stappen om een platformorganisatie te worden. Zo hebben we in het afgelopen jaar grote mijlpalen behaald, zoals de migratie van alle Between Staffing Groep overeenkomsten, het versnellen van Robotic Process Automation (RPA) om arbeidsintensieve processen met veel repeterende taken te robotiseren en de inrichting van een centrale servicedesk om inkomende contacten te registreren. Daarnaast hebben we flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van ons platform, technologie, beveiliging en gebruikerservaring om onze kernprocessen te optimaliseren. Dat is niet ongemerkt gebleven en heeft geleid tot een plek op deze exclusieve lijst.

Soon to be a UniCorn
Wat ons betreft blijft het niet bij een Soonicorn benoeming. We bouwen dit jaar door aan een perfecte balans tussen tech en touch, wat essentieel is in onze dienstverlening en branche. Onze groep bestaat al uit het eigen inhuurplatform Select en samenwerkingen met externe VMS-partners, recent hebben we ons HR-techportfolio verder verbreedt door de toevoeging van ProUnity. Een innovatief techbedrijf, een digital native platformorganisatie, met gevoel voor persoonlijke aanpak. Slechts een eerste stap in ons doel om het nu al mooie resultaat volgend jaar te overtreffen met een Unicorn benoeming.


HeadFirst Group neemt Belgisch HR-techbedrijf ProUnity over

Wederzijdse versterking van tech en touch opent nieuwe perspectieven

HeadFirst Group neemt het Belgische, awardwinnende HR-techbedrijf ProUnity over. De groep zet hiermee een belangrijke stap in haar internationaliserings- en platformstrategie. HeadFirst Group verdrievoudigt met de overname haar bestaande business in België, waarmee ze een prominente plek verwerft tussen de grote dienstverleners op inhuurgebied.

Platformorganisatie
ProUnity is op de Belgische markt actief als Managed Service Provider (MSP), met een eigen marktplaats en Vendor Management System (VMS). Met zijn unieke gecombineerde aanbod helpt het organisaties snel en efficiënt externe medewerkers te vinden en te beheren via één platform. Door de toevoeging van ProUnity aan HeadFirst Group verbreedt de Nederlandse groep haar HR-techportfolio, dat al bestaat uit het eigen inhuurplatform Select en samenwerkingen met externe VMS-partners. Zo vergroot ze de flexibiliteit in oplossingen voor haar opdrachtgevers. ProUnity behoudt zijn naam en managementteam.

Marion van Happen, CEO bij HeadFirst Group: “ProUnity is een innovatief techbedrijf, een digital native platformorganisatie, met gevoel voor persoonlijke aanpak. Dat heeft ze twee jaar op rij een Deloitte Technology Fast 50 award opgeleverd. HeadFirst Group is van origine een HR-dienstverlener, die nu juist de kanteling maakt naar platformorganisatie. De perfecte balans tussen tech en touch is essentieel in onze dienstverlening en branche. ProUnity zal hierin een versneller zijn.”

David Muyldermans, founding partner bij ProUnity, is verheugd over de samenwerking met HeadFirst Group: “Na onze snelle groei komt deze nieuwe stap samen met HeadFirst Group op het juiste moment voor ons team, onze klanten en onze partners. ProUnity werkt al voor grote en internationale bedrijven en we zien hun vraag toenemen. Nu kunnen wij hen een nog krachtiger antwoord bieden. We maken elkaar sterker en zullen met respect voor ieders identiteit verder openbloeien, als mensen en als organisaties.”

Internationalisering
ProUnity bedient ruim veertig opdrachtgevers, grotendeels grote profit bedrijven en Belgische organisaties in het publieke domein. HeadFirst Group heeft al sinds 2016 een Belgische vestiging. Met de toevoeging van ProUnity verdrievoudigt het haar bestaande business in België. Met deze schaalgrootte kan HeadFirst Group opdrachtgevers internationaal nog beter bedienen, wat past bij haar verder reikende strategie richting een internationale platformorganisatie. Van Happen: “Ook op dat vlak past ProUnity goed binnen onze groep. Zoals we nu met onze Nederlandse opdrachtgevers meegroeien naar het buitenland, beogen we dit ook met Belgische opdrachtgevers. Door bovenal waarde toe te voegen in het organiseren van talent op deze schaarse arbeidsmarkt. Door slim gebruik van platforms, met een internationaal aanbod van professionals – op locatie, remote en hybride – waarbij de grenzen door corona letterlijk en figuurlijk zijn vervaagd.”