Nieuw wetsvoorstel introduceert toelatingsstelsel: wat houdt het in?

Een nieuw wetsvoorstel, de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA), zal dit jaar nog behandeld gaan worden in de Tweede Kamer. Dit voorstel brengt een toelatingsstelsel met zich mee voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een derde partij om onder diens leiding en toezicht te werken. De reikwijdte van de wet is dus aanzienlijk breder dan alleen de uitzendsector. Wat houdt dit precies in en welke impact heeft het op leveranciers en opdrachtgevers?

Het nieuwe stelsel vereist dat uitleners alleen actief mogen zijn op de markt als ze daarvoor toegelaten zijn tot een nieuw stelsel. Om toegelaten te worden, moeten zij aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • De onderneming voldoet aan het normenkader middels een goedgekeurd inspectierapport verzorgd door een door de minister aangewezen inspectie-instelling (artikel 12q Waadi);
  • Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen overlegd (artikel 12o Waadi);
  • De onderneming stort een waarborgsom van €100.000 (artikel 12p Waadi).

Inleners die gebruik maken van uitzend-, detachering- of payrollbureaus, de zogenoemde uitleners, mogen alleen zakendoen met bureaus die toegelaten zijn tot het stelsel door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal toezicht houden of in- en doorleners ook daadwerkelijk met toegelaten uitleners samenwerken en of de uitleners toegelaten zijn. Het niet voldoen aan geldende wet- en regelgeving kan leiden tot flinke boetes, zowel voor inleners, als uit- en doorleners.

Overgangsregeling
Het wetsvoorstel voorziet ook in overgangsrecht om uitleners – in aanloop naar de inwerkingtreding van de toelatingsplicht per 1 januari 2026 – te stimuleren om uiterlijk 30 juni 2025 toelating aan te vragen die al in het bezit zijn van een SNA-keurmerk. Ondernemingen die reeds beschikken over dit keurmerk, zullen op basis van het SNA-keurmerk toegelaten worden, ook al zijn zij nog niet daadwerkelijk geïnspecteerd op basis van het nieuwe normenkader.

Gevolgen voor in- en uitleners
Voor leveranciers die aan terbeschikkingstelling van arbeid doen, betekent dit wetsvoorstel een significante verandering in de manier waarop zij opereren. Om actief te blijven op de markt, zullen zij toegelaten moeten worden tot dit publieke stelsel. Uitleners zullen periodiek (waarschijnlijk twee keer per jaar) gecontroleerd worden op het normenkader. Dit vereist dus naleving van wet- en regelgeving, maar ook de nodige investeringen in tijd en middelen om aan alle vereisten te voldoen. Voor in- en doorleners is het verboden om zaken te doen met uitleners die niet zijn toegelaten tot het stelsel. Er komt een openbaar register om te controleren of de uitlener daadwerkelijk is toegelaten tot het stelsel.

In essentie zal de WTTA de dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt veranderen, met als doel om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren, malafide uitzenders van de arbeidsmarkt te weren en zo een gelijk speelveld te waarborgen voor alle in- en uitleners. Het is van belang voor zowel leveranciers als opdrachtgevers om zich goed te laten informeren over ontwikkelingen ten aanzien van de WTTA. Vanzelfsprekend bereiden wij ons bij HeadFirst Group tijdig en adequaat voor, zodat wij onze diensten kunnen blijven verlenen.