Stop met de webmodule: tijd voor hervormen in plaats van pleisters plakken
Zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’: webmodule naar volgend kabinet, beperkte handhaving verlengd
Periode van beperkte handhaving wet DBA eindigt niet 1 oktober 2021
Zzp’ers missen opdrachten door sluimerend DBA-vraagstuk
Belastingdienst verlengt modelovereenkomst wet DBA van HeadFirst
Hoe nu verder met de wet DBA?
ZESDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
VIJFDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
INTERNETCONSULTATIE ‘WET MINIMUMBELONING ZELFSTANDIGEN EN ZELFSTANDIGENVERKLARING’ GESTART
DERDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: WEBMODULE OPNIEUW UITGESTELD, OPT-OUT MAXIMAAL ÉÉN JAAR
VERVOLGONDERZOEK NAAR MOGELIJK KWAADWILLENDE BEDRIJVEN
VOORTDURENDE ONZEKERHEID DOOR ‘RICHTLIJN BEOORDELING GEZAGSVERHOUDING’
DBA SCORECARD: RISICOVRIJE INHUUR VAN EXTERNE PROFESSIONALS
TWEEDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: VERVANGING WET DBA NOGMAALS UITGESTELD
NIEUWE VOORTGANGSBRIEF KABINET: BELASTINGDIENST BEZOEKT HONDERD ORGANISATIES IN 2018
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT TOT 1 JANUARI 2020
GROTE ONRUST ONDER ZP’ERS OVER WET DBA
NOG ZEKER TWEE JAAR ONDUIDELIJKHEID OVER WET DBA
WHITEPAPER ‘RUTTE III: WET DBA VERDWIJNT’. WAT NU?
WET DBA OP DE SCHOP: INTRODUCTIE OPDRACHTGEVERSVERKLARING
HANDHAVING WET DBA OPNIEUW UITGESTELD
ZEVEN OPDRACHTGEVERS MAKEN MOGELIJK MISBRUIK VAN DE WET DBA
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT. HOE VERDER?
HEADFIRST BRENGT FEEDBACK WET DBA OVER AAN STAATSSECRETARIS WIEBES
BELASTINGDIENST KEURT INGEDIENDE WET DBA-OVEREENKOMST HEADFIRST GOED
EERSTE KAMER STEMT VOOR AFSCHAFFING VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)
DEFINITIEF: VAR VERDWIJNT PER 1 MEI 2016
WIEBES: ZZP’ERS HEBBEN NIETS TE VREZEN
WIEBES ZET WET DBA IN DE IJSKAST
EÉN OP TIEN OPDRACHTGEVERS VERLENGT OVEREENKOMST MET ZZP’ER NIET
STAATSSECRETARIS WIEBES BELOOFT IN TE GRIJPEN IN WET DBA
CPB: VASTE BANEN VERDWIJNEN DOOR BELEID
STAATSSECRETARIS WIEBES STUURT EERSTE VOORTGANG DBA NAAR DE KAMER
STAATSSECRETARIS WIEBES STOORT ZICH AAN BANGMAKERIJ ROND VERDWIJNEN VAR
ZZP-BELEID EN DE POLITIEK. ER VALT WAT TE KIEZEN.
WIEBES GEEFT ANTWOORD: WAAROM TOCH DIE VAR AFSCHAFFEN?
INZET ZELFSTANDIGEN BIJ TIJDELIJKE VERVANGING BLIJFT MOGELIJK ONDER WET DBA
BELASTINGDIENST VERSTUURT BRIEF OVER WET DBA AAN ZZP’ERS
GROTE BEDRIJVEN STOPPEN MET INHUREN ZZP’ERS

VIJFDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’

Op 15 juni 2020 hebben minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst –, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Tweede Kamer geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de in het regeerakkoord voorziene maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’.

Het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring worden niet verder uitgewerkt

In de voortgangsbrief laten de betrokken bewindspersonen weten dat het kabinet heeft besloten niet verder te gaan met de concept-wetteksten voor het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring. Het uitwerken van deze concept-wetteksten blijkt een complexe opgave. De diverse (uitvoerings)toetsen, de gesprekken met het werkveld en de reacties op de internetconsultatie hebben een aanzienlijk aantal knelpunten aan het licht gebracht. Daarnaast is ook de Commissie Regulering van werk kritisch op de voorstellen. De gekozen maatregelen brengen grote administratieve lasten mee, zorgen voor veel onduidelijkheid, hebben geen draagvlak en zijn lastig uitvoerbaar en handhaafbaar voor de uitvoerende en controlerende instanties.

Het kabinet laat verder weten in gesprek te gaan met sociale partners en andere partijen om afspraken voor zelfstandigen vast te leggen. Daarnaast wil het kabinet de arbeidsmarktpositie van platformmedewerkers versterken. Daarom wordt er gekeken of de regelgeving voor driehoeksrelaties, zoals bemiddelaars en uitzendbureaus, ook van toepassing kan worden verklaard op platforms. Ten slotte werkt het kabinet aan een bredere arbeidsmarktagenda. Dit vloeit voort uit het advies van de Commissie Regulering van werk.

De webmodule start als pilot

De webmodule is nog niet gereed, maar het kabinet streeft ernaar om dit najaar met de webmodule te starten als een pilot. Met de webmodule ontwikkelt het kabinet een instrument om opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de fiscale, arbeidsrechtelijke en sociaalverzekeringsrechtelijke kwalificatie van de arbeidsrelatie. De webmodule zal drie mogelijk uitkomsten geven (opdrachtgeversverklaring, indicatie dienstbetrekking, geen oordeel). Deze uitkomsten hebben nog geen juridische status. Opdrachtgevers kunnen in deze pilotfase nog geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst. De webmodule fungeert slechts als een voorlichtingsinstrument om duidelijkheid te krijgen over de arbeidsrelatie.

Na de pilotfase zal een beslissing worden genomen over het verdere gevolg van de webmodule. Het kabinet streeft ernaar om bij de uiteindelijke introductie van de webmodule wel juridische gevolgen te verbinden aan de opdrachtgeversverklaring, zodat een opdrachtgever hier zekerheid aan kan ontlenen. Na het zomerreces zal het kabinet de Tweede Kamer informeren over het verdere tijdpad en de start van de pilot.

Toezicht op arbeidsrelaties

De coronacrisis heeft gevolgen voor de inzet van inspecties, het toezicht door de Belastingdienst en de wijze van inspecteren door de Inspectie SZW. Het handhavingsmoratorium is in ieder geval verlengd tot 1 januari 2021. Tijdens dit moratorium handhaaft de Belastingdienst als een opdrachtgever kwaadwillend blijkt of als opdrachtgevers na aanwijzingen van de Belastingdienst hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn (meestal tot 3 maanden) aanpassen.

Verder zal er na het zomerreces uitvoering worden gegeven aan de motie Palland, die vraagt om een halfjaarlijkse rapportage over de uitvoering van het toezicht op arbeidsrelaties. In het najaar neemt het kabinet een beslissing over verdere verlengingen van het moratorium.