Take the robot out of the human

Marijn van de Poel is Managing Director van Ciphix. Deze innovatieve onderneming heeft als missie ‘Take the robot out of the human’, vertelt hij. “Met zo’n zestig specialisten automatiseren we zoveel mogelijk routinematige taken en cognitieve beslissingen bij onze opdrachtgevers. Met behulp van Hyperautomation technologieën, zoals Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI), Process Mining en Low-code ontwikkelen we ‘digitale assistenten’ zodat de bestaande medewerkers van klanten zich helemaal op belangrijkere en interessantere zaken kunnen richten.”

“Dat laatste is cruciaal. Iedereen worstelt vandaag de dag met personeelskrapte en juist dan is het zonde om goed gekwalificeerde medewerkers tijd te laten besteden aan repeterend werk. Mensen willen aan de slag met nieuwe uitdagingen en klantvragen, dat stimuleert en inspireert ze. Als mensen minder tijd kwijt zijn aan de routineklussen, houd je het werk leuk en interessant en blijven ze kiezen voor jou. Dat is waar Ciphix op inzet.”

Balans tussen tech en touch

Hoe dat werkt, legt Marijn uit aan de hand van de eerste digitale assistenten die Ciphix bij HeadFirst Group introduceerde: “HeadFirst Group verzorgt jaarlijks tienduizenden inhuurtransacties. Een complex proces met een aanvraag, publicatie, matching en uiteindelijk een contract. Met behulp van de digitale assistent, die de naam Benthe heeft gekregen, hebben we in 2022 onder andere het inlezen van opdrachten volledig geautomatiseerd. Het proces verloopt foutloos en veel sneller, terwijl de recruiters nu meer tijd over hebben voor de matching zelf. Het zorgt daadwerkelijk voor een betere balans tussen tech en touch, zoals ze dat bij HeadFirst Group noemen.”

Streamer

“Het proces verloopt foutloos en veel sneller, terwijl de recruiters nu meer tijd over hebben voor de matching zelf.”

 

Bring human into the robot

“En we kijken nu samen al verder. Kunstmatige intelligentie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de gegevens in aanvragen en cv’s sneller en slimmer te analyseren en interpreteren en zo de recruiters ook inhoudelijk beter te ondersteunen. Het is maar één van de mogelijkheden en het mooie is dat HeadFirst Group helemaal zelf in de lead is. Onze technische oplossingen helpen bij wat je wilt bereiken, maar de organisatie moet zelf de mindset hebben om anders te willen werken.”

“Waarom we trouwens echte namen gebruiken? Dat is heel bewust want zo maken we onze oplossingen herkenbaarder en brengen we ook een beetje de ‘Human in the Robot’. Nieuwe software met een techy naam zegt de meeste mensen niet zoveel. Niemand houdt echt van SAP of Office, maar iedereen is dol op Benthe!”

Take the robot out of the human

Take the robot out of the human

Marijn van de Poel is Managing Director of Ciphix. This innovative company’s mission is ‘Take the robot out of the human’. “With some 60 specialists, we automate as many routine tasks and cognitive decisions for our clients as possible,” explains Marijn. “Using Hyperautomation technologies such as Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI), Process Mining and Low-Code, we develop ‘digital assistants’, so that our clients’ employees can focus on more important and more interesting aspects of their work.”

“The latter is crucial. Everyone is struggling with staff shortages nowadays, so it’s a real waste if you let well-qualified employees spend time on repetitive work. People are much happier if they can work on new challenges and customer requests. It’s what stimulates and inspires them. If people spend less time on routine jobs, the work will be fun and interesting, and they will enjoy working for you. That’s what we aim for at Ciphix.”

Balance between tech and touch

Marijn explains how this works in practice, describing the first digital assistants Ciphix introduced at HeadFirst Group. “HeadFirst Group handles tens of thousands of hiring transactions every year. A complex process involves an application, publication, matching, and finally a contract. In 2022, with the help of digital assistant Benthe, we fully automated the uploading of assignments. The process is flawless and much faster, and recruiters now have more time left for the matching process itself. It really creates a better balance between tech and touch, as they call it at HeadFirst Group.”

Streamer

“The process is flawless and much faster, and recruiters now have more time left for the matching process itself.”

 

Bring human into the robot

“Together with HeadFirst Group, we’re already looking ahead. For example, we’re considering ways in which AI could make faster and smarter analyses of the data in applications and CVs, supporting recruiters in terms of content. It’s just one of the possibilities, and the great thing is that HeadFirst Group is completely in the lead. Our technical solutions can help you achieve your goals, but you do need to have the mindset to want to work differently.”

“So why do we use personal names? That’s a very deliberate choice, because it helps us to make our solutions more recognisable and bring a bit of the ‘human into the robot’. New software with a techy name doesn’t mean much to most people. No one likes SAP or Office, but everyone loves Benthe!”

Privacy Preference Center