Nieuws

HeadFirst Group stijgt naar tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst

HeadFirst Group stijgt naar tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst

English below

HeadFirst Group klimt naar de tweede plek in de deze week gepubliceerde Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2020, waarin de honderd grootste flexbedrijven van Nederland zijn opgenomen op basis van hun omzet in 2019. Waar we vorig jaar voor het eerst de top 3 behaalden en de grootste groeier waren in de flexmarkt, bereiken we met de tweede plek een nieuwe mijlpaal. Met een omzet van ruim 1 miljard zijn we met trots de grootste – en groeiende – intermediair en MSP-dienstverlener van de Benelux.

De Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 is een prestigieuze lijst, waar bedrijven in de flexmarkt elk jaar reikhalzend naar uitkijken. Mike Korenvaar, CFO bij HeadFirst Group: “Deze lijst maakt visueel welke reuzenstappen wij als organisatie zetten. Vorig jaar hebben we een organische groei doorgemaakt van ruim EUR 100 miljoen, een toename van 13% ten opzichte van 2018. Een ongekende prestatie in een jaar dat, na twee acquisities, mede in het teken stond van operationele integratie van werkwijzen en locaties in Utrecht, Rotterdam en Hoofddorp en de migratie van de verschillende IT-systemen. Dat maakt mij enorm trots.”

Coronacrisis krijgt inhuurmarkt niet klein
Toch is het bijzonder om terug te kijken op cijfers van 2019, terwijl we ons momenteel midden in de coronacrisis bevinden. De economie staat flink onder druk, wat vanzelfsprekend ook zijn impact heeft op de inhuur van flexibele arbeid. Gert-Jan Schellingerhout, CEO bij HeadFirst Group, vertelt over zijn beeld: “We zagen dat het aantal nieuwe inhuuraanvragen in maart snel daalde. Ook heeft de pandemie zijn invloed op het aantal gewerkte uren van de 12.000 professionals die via ons bij opdrachtgevers werken. We mogen echter overall zeggen dat de impact voor ons tot op heden beperkt is gebleven. Het type professional dat wij bemiddelen, veelal hoogopgeleide kenniswerkers en vaak werkzaam in bedrijfskritische processen in organisaties, kan zijn werkzaamheden bij onze opdrachtgevers grotendeels op afstand uitvoeren. En we hebben een goede, gezonde spreiding van opdrachtgevers in verschillende branches, waaronder veel overheidsorganisaties die een stabiele inhuurder zijn gebleven.”

Deze constateringen geven een licht positief vooruitzicht. Schellingerhout: “Ondanks de corona-pandemie en een aantal onzekerheden zetten wij onze groei- en overnamestrategie voort. Zoals we zijn, ondernemend en hardwerkend, zetten we alle zeilen bij om van het jaar 2020 toch nog het feestjaar te maken dat we vanwege ons 25-jarig bestaan origineel voor ogen hadden.”

Bron: flexmarkt.nl

Over Flexmarkt Omzetranglijst Top-100
De Flexmarkt Omzetranglijst geeft een overzicht van flexbedrijven, van klein tot groot, met uiteenlopende vormen van dienstverlening in personeelsbemiddeling en -inhuur. Naast uitzendbureaus, staan er ook tal van payrollbedrijven in, net als detacheringsbedrijven, zzp-bemiddelaars en MSP-dienstverleners. De Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 wordt jaarlijks gepubliceerd door Flexmarkt in samenwerking met Corporate Finance International (CFI). Deze toonaangevende ranglijst beslaat qua omzet ruim de helft van de totale Nederlandse flexbranche en geeft daarmee een helder, representatief beeld van de ontwikkelingen in de markt.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, payrolling, matchmaking, global sourcing, Managed Service Providing en business consultancy. Op dit moment werken dagelijks meer dan 12.000 professionals bij ruim 200 opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro. Onderdeel van HeadFirst Group zijn de organisaties HeadFirst, Myler, Staffing Management Services, Source, Pitch Payroll en Select.

Voor nadere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.


 

HeadFirst Group rises to second place in Flexmarkt Turnover Ranking

HeadFirst Group climbs to second place in this week’s published Flexmarkt Turnover Ranking Top-100 2020, which includes the hundred largest organizations in the flexible labour market in the Netherlands based on their turnover in 2019. Last year we reached the top 3 for the first time and were we the biggest grower in the flex market. This year we reach a new milestone with the second place. With a revenue of more than 1 billion euros we are proud to be the largest – and growing – intermediary and MSP-organization in the Benelux.

The Flexmarkt Turnover Ranking Top-100 is a prestigious list, which companies in the flexible labour market eagerly look forward to every year. Mike Korenvaar, CFO at HeadFirst Group: “This list shows the giant steps we take. Last year we experienced an organic growth of over 100 million euros, an increase of 13% compared to 2018. An unprecedented performance in a year which, after two acquisitions, was partly dominated by operational integration of working methods and locations in Utrecht, Rotterdam and Hoofddorp and the migration of the various IT systems. That makes me enormously proud.”

Corona crisis will not bring the hiring market down
Still, it is special to look back on figures from 2019, while we are currently in the middle of the corona crisis. The economy is under considerable pressure, which of course also has an impact on the hiring of flexible labour market. Gert-Jan Schellingerhout, CEO at HeadFirst Group, talks about his view: “We saw that the number of new hirings decreased rapidly in March. The pandemic also has an impact on the number of hours worked by the 12,000 professionals who work for clients via us. Overall, we can say that the impact for us has remained limited to date. The type of professionals we mediate, mostly highly educated knowledge workers and often working in business-critical processes in organizations, can carry out their work for our clients remotely. And we have a good, healthy spread of clients in various sectors, including many government organizations that have remained stable hirers”.

These observations give a slightly positive outlook. Schellingerhout: “Despite the corona pandemic and a number of uncertainties, we are continuing our growth and acquisition strategy. Entrepreneurial and hardworking as we are,  we are doing everything in our power to make the year 2020 the festive year that we originally had in mind because of our 25th anniversary”.

Source: flexmarkt.nl

About Flexmarkt Turnover Ranking Top-100
The Flexmarkt Turnover Ranking gives an overview of flex companies, from small to large, with various forms of personnel mediation and hiring services. In addition to temporary employment agencies, it also includes numerous payroll companies, as well as secondment companies, freelance-intermediaries and MSP service providers. The Flexmarkt Turnover Ranking Top-100 is published annually by Flexmarkt in cooperation with Corporate Finance International (CFI). In terms of revenue, this leading ranking covers more than half of the total Dutch flexible labour sector and provides a clear, representative picture of developments in the market.

About HeadFirst Group
HeadFirst Group is market leader in the Benelux in the field of professional organization of external hiring. The organization offers a variety of flexible hiring solutions, including contracting, payrolling, matchmaking, global sourcing, Managed Service Providing and business consultancy. Currently more than 12,000 professionals work daily for more than 200 clients in Europe, with which HeadFirst Group realizes an annual turnover of more than 1 billion euros. HeadFirst Group includes the organizations HeadFirst, Myler, Staffing Management Services, Source, Pitch Payroll and Select.

For further information
Do you have any questions or comments about this message? Please contact Bart van der Geest, manager marketing & communication at HeadFirst Group, at +23 568 56 30 or bart.vandergeest@headfirst.nl.

HeadFirst Group en Stichting ONL voor ondernemers trekken samen op

HeadFirst Group en Stichting ONL voor ondernemers trekken samen op

HeadFirst Group en ONL voor Ondernemers slaan per 1 maart de handen ineen. Vorige week ondertekenden Gert-Jan Schellingerhout, CEO HeadFirst Group, en Mike Korenvaar, CFO HeadFirst Group, samen met ONL-voorzitter Hans Biesheuvel de samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen gaan samen optrekken voor een eerlijke flexibele arbeidsmarkt waarin inhuurders en aanbieders van kennis – en organisaties die hen verbinden – de ruimte hebben om te ondernemen. Het monitoren en positief beïnvloeden van arbeidsmarktwetgeving, met de vervanging van de Wet DBA voorop, is hierbij een speerpunt.

Wegwijs in politiek Den Haag

ONL, gevestigd in het hartje van Den Haag en op steenworp afstand van het Binnenhof, is als onafhankelijke stichting de schakel tussen HeadFirst Group en de Haagse politiek. “In de loop der jaren heeft ONL een groot netwerk van politici, ambtenaren en beleidsmedewerkers opgebouwd. Het kantoor in Den Haag biedt de mogelijkheid ‘dichtbij het vuur’ te zijn en met beleidsmakers in gesprek te gaan. Daarnaast verzorgt ONL de politieke monitoring, zodat wij als organisatie op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen. Een goede vervolgstap in onze public affairs en lobby-strategie”, aldus Schellingerhout. “Tevens denken wij met onze kennis, data en relaties met tienduizenden opdrachtgevers, leveranciers en zelfstandigen van toegevoegde waarde te zijn voor ONL. We gaan ons samen inzetten voor het hogere doel: ondernemers de ruimte geven.”

Over ONL voor Ondernemers

ONL voor Ondernemers heeft als doel Nederland samen ondernemender te maken. De ondernemersorganisatie laat de stem van de ondernemer horen door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen voor te leggen op onderwerpen waar ondernemers last van hebben. ONL treedt kritisch op tegen rammelende wetgeving, zoals de Wet DBA en Wet Werk en Zekerheid, maar niet zonder daar een goed doordacht alternatief tegenover te zetten waar ondernemers wél bij gebaat zijn.

Groep flexbedrijven verder onder nieuwe naam

Groep flexbedrijven verder onder nieuwe naam

Koffer gevuld met flexoplossingen symboliseert samenstelling HeadFirst Group

HeadFirst, Source, Myler en Staffing Management Services zijn verenigd in HeadFirst Group. Door de samenstelling van deze bedrijven is HeadFirst Group in staat een oplossing te bieden voor ieder inhuurvraagstuk. De organisatie, die eind 2018 van de Amsterdamse beurs ging, handelde nog onder de naam HeadFirst Source Holding maar de directie maakt nu bekend verder te gaan als HeadFirst Group. Met als doel de naam te vereenvoudigen, maar vooral het verhaal naar klanten te verhelderen.

Oplossing voor ieder inhuurvraagstuk
Volgens Gert-Jan Schellingerhout, CEO bij HeadFirst Group, ligt de kracht van HeadFirst Group in het creëren van waarde door organisaties in de breedte met flexdienstverlening te bedienen. “Wij zien onze groep als een koffer gevuld met oplossingen – zoals contracting, payrolling, matchmaking, global sourcing, Managed Service Providing en business consultancy – waarmee wij onze klanten bij ieder inhuurvraagstuk ondersteunen én begeleiden in de reis naar een professioneel inhuurproces.” Welke oplossing het meest geschikt is, hangt af van de organisatie en haar behoeften. Schellingerhout: “Onze business consultants constateren aan de hand van analyses en gesprekken met de opdrachtgever in welke fase van inhuurvolwassenheid een organisatie zich bevindt. Op basis daarvan adviseren we een type dienstverlening.”

Labelstrategie blijft speerpunt
De organisaties HeadFirst, Myler en Source zijn met elkaar verenigd om te kunnen profiteren van synergievoordelen, zoals het stroomlijnen van werkprocessen, schaalvoordelen en het delen van expertise. Staffing MS blijft een zelfstandige business unit binnen de groep, waarmee de onafhankelijkheid – die als Managed Service Provider essentieel is – wordt verankerd. Staffing MS gebruikt wel de krachten van de groep.
HeadFirst Group is het overkoepelende merk boven alle bedrijven, waarmee het brede palet aan flexdiensten onder één gemeenschappelijke naam aan opdrachtgevers wordt aangeboden. Schellingerhout beaamt dat werken vanuit HeadFirst Group voordelen heeft. Hij benadrukt wel dat vooralsnog ook de labelstrategie behouden blijft. “De verschillende merken hebben een krachtige naam, waar ook onze relaties een sterke binding mee hebben. Daarom nemen wij daar niet zomaar afscheid van.”

Internationale footprint
HeadFirst Group zet ook internationaal stappen naar een toonaangevende rol. Schellingerhout: “Naast de Benelux zijn wij al actief in onder andere Duitsland, Scandinavië, Zwitserland en Italië. Ons marktaandeel in Europa willen wij verder uitbreiden door opdrachtgevers te overtuigen van onze unieke dienstverlening, gebaseerd op onze ruime ervaring in de Benelux. Een gemeenschappelijke naam en gezamenlijk verhaal dragen hieraan bij.”

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, payrolling, matchmaking, global sourcing, Managed Service Providing en business consultancy. Op dit moment werken dagelijks circa 9.500 professionals bij ruim tweehonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van circa 950 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Group zijn de bedrijven HeadFirst, Myler, Staffing Management Services, Source, Pitch Payroll en Designated Professionals.

Overname Staffing MS door HeadFirst Source Group afgerond

Overname Staffing MS door HeadFirst Source Group afgerond

HeadFirst Source Group heeft de overname van inhuurexpert Staffing Management Services (Staffing MS) afgerond. Staffing MS beheert als Managed Service Provider (MSP) voor ruim honderd miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor opdrachtgevers. De organisatie maakt met ingang van 6 december 2018 – als onafhankelijke organisatie in een separate dochtervennootschap – onderdeel uit van HeadFirst Source Group NV.

Met deze overname verstevigt HeadFirst Source Group haar positie als marktleider op het gebied van organiseren van inhuur van externe professionals. Alle merken van de groep – HeadFirst, Source, Proud, Myler en Staffing Management Services – organiseren tezamen de flexibele arbeidsrelatie tussen meer dan 8.000 professionals en ruim 150 opdrachtgevers.

Gert-Jan Schellingerhout, CEO HeadFirst Source Group, licht toe: “Met de komst van Staffing MS – en onlangs ook Myler – als zelfstandig merk binnen de groep, breiden wij de diversiteit aan diensten aan opdrachtgevers rondom de inhuur van externe professionals uit: matchmaking, contracting, payrolling, global sourcing en MSP-dienstverlening. Wij kunnen opdrachtgevers nu een nog breder palet aan flexdiensten aanbieden, waarmee wij ze kunnen ondersteunen en begeleiden in – en naar – alle fases van strategische inhuurvolwassenheid.”

HeadFirst Source Group NV rondt overname Myler af

HeadFirst Source Group NV rondt overname Myler af

HeadFirst Source Group NV is verheugd te kunnen meedelen dat op dinsdag 2 oktober 2018 de overname van branchegenoot Myler is afgerond. Myler (jaaromzet circa 200 miljoen euro, ongeveer 2.000 ingezette professionals) is actief in matchmaking, contracting en global sourcing. Met deze overname, waarmee een overnamesom van circa 27 miljoen euro is gemoeid, en de recent gerealiseerde acquisitie van Staffing Management Services, heeft HeadFirst Source Group haar positie als marktleider op het gebied van organiseren van inhuur van externe professionals aanzienlijk verstevigd. Op pro forma basis behaalt de groep een jaaromzet van circa 700 miljoen euro en een EBITDA van 12,5 miljoen euro. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders had reeds toestemming gegeven voor het aangaan van de Myler-transactie.

Op 31 augustus 2018 werd bekend dat Beryllium circa 95 procent van de aandelen van HeadFirst Source Group heeft verworven tegen een prijs van 3,00 euro per aandeel. Inmiddels heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring verleend voor de verkoop van HeadFirst Source Holding BV, de vennootschap waarin de operationele activiteiten zijn ondergebracht, aan Beryllium BV. Het streven is deze verkoop in het vierde kwartaal van 2018 af te ronden. Naar verwachting kan na deze verkoop een superdividend worden uitgekeerd ten behoeve van de resterende aandeelhouders (free float), zodanig dat zij een vergelijkbare opbrengst realiseren.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting, payrolling en global sourcing. Op dit moment werken dagelijks circa 7.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 700 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Myler, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Staffing MS overgenomen door HeadFirst Source Group

Staffing MS overgenomen door HeadFirst Source Group

Groep breidt diversiteit flex-dienstverlening verder uit

HeadFirst Source Group neemt inhuurexpert Staffing Management Services (Staffing MS) over. Staffing MS beheert als Managed Service Provider (MSP) voor ruim 100 miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor diverse opdrachtgevers in Nederland. De organisatie gaat met ingang van uiterlijk 1 november 2018 onderdeel uitmaken van HeadFirst Source Group NV. Staffing MS wordt een zelfstandige business unit binnen de groep, waarmee het zijn eigen identiteit behoudt en de onafhankelijkheid, die als MSP essentieel is, wordt verankerd. Met de overname breidt de groep de diversiteit aan diensten rondom de inhuur van externe professionals uit: matchmaking, contracting, payrolling, global sourcing en MSP-dienstverlening.

Marktleider breidt positie verder uit

HeadFirst Source Group verstevigt met deze stap haar rol als marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals. Recent maakte het bedrijf al bekend dat het branchegenoot Myler overneemt. De closing van deze overname wordt uiterlijk 1 oktober 2018 verwacht. Vanaf dat moment organiseren alle merken van HeadFirst Source Group – HeadFirst, Source, Proud, Myler en Staffing Management Services – tezamen de flexibele arbeidsrelatie tussen meer dan 8.000 professionals en hun opdrachtgevers.

Staffing MS behoudt als merk nadrukkelijk zijn eigen identiteit binnen de groep. Gert-Jan Schellingerhout, CEO HeadFirst Source Group, licht toe: “Als Managed Service Provider is onafhankelijkheid de allerbelangrijkste kernwaarde. Een goede MSP treedt volledig vendor neutraal op. Dit borgen wij door Staffing MS als organisatie volledig zelfstandig te laten bestaan.”

Eerste neutrale Nederlandse MSP

Staffing MS is opgericht in 2008 en sindsdien actief als expert op het gebied van inhuur van flexibele arbeid. Het is de eerste volledig neutrale, onafhankelijke Managed Service Provider en staat vooral bekend als specialist in het marktplaatsprincipe. Zo is het een vooraanstaande leverancier van het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS), waarmee (semi-)overheidsorganisaties conform de Europese aanbestedingsregels externe professionals kunnen inhuren. Staffing MS werkt voornamelijk voor gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen in Nederland, maar ook voor grote internationale profit organisaties met vestigingen in diverse Europese landen. Het beheert voor ruim 100 miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor deze opdrachtgevers.

Uitbreiding van flex-dienstverlening

De voordelen van de overname zijn:

 • versteviging van het marktleiderschap van HeadFirst Source Group;
 • uitbreiding in diversiteit aan flex-dienstverlening aan (potentiële) opdrachtgevers;
 • verbreding van het opdrachtgeverportfolio naar ‘nieuwe’ branches;
 • sterke impuls aan internationale ambities d.m.v. toevoeging MSP-dienstverlening, waar veel gebruik van wordt gemaakt door multinationals.

Schellingerhout: “Wij voegen met de overname van Staffing MS de meest ervaren Managed Service Provider van Nederland toe aan onze groep. Daarmee wordt de diversiteit aan inhuuroplossingen die wij opdrachtgevers kunnen bieden nog groter. Daarnaast zetten wij onze internationale ambities extra kracht bij, omdat MSP-dienstverlening ook buiten de Benelux – met name bij multinationaal opererende bedrijven – een groeiende populariteit geniet. Wij zien veel toekomst in deze vorm van dienstverlening, waarbij (een deel van) het inhuurproces van opdrachtgevers wordt overgenomen, in zowel de Benelux als daarbuiten.”

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Op dit moment werken dagelijks circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Omzet HeadFirst Source Group stijgt 12% in eerste halfjaar 2018

Omzet HeadFirst Source Group stijgt 12% in eerste halfjaar 2018

HeadFirst Source Group N.V. is in het eerste halfjaar van 2018 verder gegroeid. De omzet steeg met ruim 12% naar 273,1 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Het bedrijfsresultaat steeg, ondanks het drukkende effect van eenmalige fusie- en integratiekosten, licht. HeadFirst Source Group ligt daarmee op koers om de doelstellingen voor 2018 te realiseren.

In het eerste halfjaar van 2018 steeg de omzet* van HeadFirst Source Group van 243,6 miljoen euro naar 273,1 miljoen euro. De operationele EBITDA nam licht toe van 3 miljoen euro naar 3,2 miljoen euro. Het eigen vermogen steeg van 9,7 miljoen euro naar 10,6 miljoen euro. De omzetstijging is te danken aan de succesvolle werving van nieuwe opdrachtgevers, en het bemiddelen van meer professionals naar opdrachten bij bestaande opdrachtgevers.

Het aantal professionals dat dagelijks vanuit HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers aan het werk is, is in het eerste halfjaar van 2018 met ruim 10% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Gert-Jan Schellingerhout, CEO bij HeadFirst Source Group: “Wij hebben de grens van 5.000 ingezette professionals in augustus doorbroken, een unicum in ons bestaan. Met ons rijke netwerk van zelfstandig professionals en nicheleveranciers kunnen wij goed inspelen op de inhuurbehoefte van opdrachtgevers, juist in deze tijd van schaarste in de flexibele arbeidsmarkt.”

Verdere schaalvergroting samen met Beryllium

In juli 2018 maakte HeadFirst Source Group bekend dat het voornemens is branchegenoot Myler over te nemen. De closing hiervan vindt naar verwachting uiterlijk 1 oktober 2018 plaats. De periode erna staat in het teken van het optimaliseren van de samenwerking. Eind augustus werd bekend dat Beryllium bijna 95% van de aandelen in HeadFirst Source Group heeft verworven. Beryllium is voornemens de activiteiten buiten de beursgenoteerde omgeving voort te zetten. De directie van HeadFirst Source Group kijkt met vertrouwen naar deze grote stappen. Schellingerhout: “Beryllium biedt ons de mogelijkheid onze groeistrategie voort te zetten en verder invulling te geven aan onze ambitie om een toonaangevende speler in de flexmarkt te worden. De overname van Myler, met haar unieke dienstverlening, is daarin een volgende stap.”

Op koers voor doelstellingen 2018

HeadFirst Source Group heeft voor 2018 de doelstelling uitgesproken om de jaaromzet* minimaal te willen laten groeien naar 530 miljoen euro. De organisatie wil een operationele EBITDA** behalen van 7,5 miljoen euro en een operationele winst per aandeel van 0,40 euro. HeadFirst gaat er vanuit dat Myler het vierde kwartaal aan de resultaten bijdraagt. Op grond daarvan is de omzetverwachting voor 2018 verhoogd naar 580 miljoen euro en de verwachte operationele EBITDA naar 8,5 miljoen euro. HeadFirst Source Group ligt goed op koers om deze doelstellingen te halen.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusie gerelateerde kosten

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Investeerder verwerft circa 95% van aandelen HeadFirst Source Group NV

Investeerder verwerft circa 95% van aandelen HeadFirst Source Group NV

Beryllium B.V. heeft circa 95% van de aandelen in HeadFirst Source Group NV verworven. Beryllium is een Nederlandse acquisitie holding met internationale investeerders en financieel ondersteund door de Zwitserse financiële dienstverlener ruvercap group AG, een investment manager van grote en middelgrote institutionele portefeuilles. De bij HeadFirst Source Group bekende grootaandeelhouders, waaronder meerderheidsaandeelhouder Value8 NV, hebben aan HeadFirst Source Group de verkoop van hun belang aan Beryllium bevestigd.

Beryllium heeft aangegeven de aandelen te hebben verworven tegen een prijs van 3,00 euro per aandeel, waarvan 2,50 euro in contanten is voldaan en de resterende 0,50 euro in de vorm van een vendor loan. Op 3,00 euro per aandeel wordt HeadFirst Source Group gewaardeerd op 37,4 miljoen euro.

Beryllium ondersteunt strategie HeadFirst Source Group

Beryllium heeft aangegeven de overname te hebben gerealiseerd vanwege:

 • de sterke marktpositie van HeadFirst Source Group;
 • de succesvolle acquisitiestrategie;
 • de bijdrage die Beryllium kan leveren aan het realiseren en financieren van verdere groei en acquisities.

Inclusief de recent aangekondigde acquisitie van Myler behaalt HeadFirst Source Group op pro forma basis een omzet van 700 miljoen euro en een EBITDA van 12,5 miljoen euro.

Beryllium heeft het management en de Raad van Commissarissen van HeadFirst Source Group meegedeeld dat Beryllium:

 • de strategie van HeadFirst Source Group ten volle onderschrijft.
 • het management team – bestaande uit Gert-Jan Schellingerhout (CEO) en Mike Korenvaar (CFO) – steunt en zich erop verheugt samen met dit team de onderneming verder te laten groeien.
 • de recent aangekondigde acquisitie van Myler toejuicht en HeadFirst Source Group zal ondersteunen in het financieren en afronden van die transactie.
 • een verzoek zal indienen tot het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
 • beoogt in tweede instantie alle aandelen van de operationele vennootschap te verwerven.
 • niet de intentie heeft om meerderheidsaandeelhouder in de beursgenoteerde vennootschap te blijven, nadat de aandelen van de operationele vennootschap zijn verkregen.

Private financiering: verdere groei buiten beursgenoteerde omgeving

Voor HeadFirst Source Group betekent de overname door Beryllium dat op een andere wijze invulling wordt gegeven aan de groeistrategie. Beryllium heeft aangegeven aanzienlijke funding ter beschikking te hebben om volgende acquisities te financieren. Het groeitraject kan derhalve buiten de beursgenoteerde omgeving worden voortgezet.

Vervolgstappen HeadFirst Source Group

Voor HeadFirst Source Group worden (niet uitputtend) de volgende vervolgstappen voorzien:

 • het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin onder meer de Myler-acquisitie en de verkoop van de operationele activiteiten aan Beryllium aan de orde komen. Deze vergadering zal waarschijnlijk op donderdag 20 september 2018 plaatsvinden.
 • de realisatie van de verkoop van de vennootschap waarin de operationele activiteiten zijn ondergebracht.
 • het voorstellen en realiseren van de uitkering van een superdividend voor de resterende aandeelhouders (free float), zodanig dat zij een vergelijkbare opbrengst realiseren.
 • eventuele aanpassingen in de corporate governance.

HeadFirst Source Group zal aandeelhouders op de hoogte houden van de stappen die in dit proces worden gezet. Het streven is dit proces in het vierde kwartaal van 2018 af te ronden.

Gert-Jan Schellingerhout: “Wij zijn zeer verheugd over deze stap. De ambitie van Beryllium past uitstekend bij de plannen die wij met de organisatie hebben. Een internationale investeerder als Beryllium biedt HeadFirst Source Group de mogelijkheid onze groeistrategie in zowel Nederland als daarbuiten voort te zetten en verdere invulling te geven aan onze ambitie om een toonaangevende speler in de flexmarkt te worden.”

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over

HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over

Pro forma omzet combinatie boven 700 miljoen euro

HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over. De verkopende partij is o.a. H2 Equity Partners. Myler is actief in matchmaking, contractbeheer en global sourcing. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van ongeveer 200 miljoen euro en bemiddelt gemiddeld circa 2.000 professionals, met name op IT gebied. Myler wordt als maatschappij toegevoegd aan HeadFirst Source Group NV, naast HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals. Met het samengaan verstevigt HeadFirst Source Group haar rol als marktleider op het gebied van bemiddeling en inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling.

Succesvolle fusie HeadFirst en Source

HeadFirst Source Group NV is eind 2016 tot stand gekomen door de fusie van HeadFirst en Source. In het eerste jaar na de fusie is de combinatie in staat geweest de belangrijkste doelstellingen te realiseren:

 • Succesvolle integratie van beide organisaties;
 • Versterking marktpositie door gezamenlijke marktbewerking;
 • Implementatie Premium-model bij Source.

De financiële doelstellingen werden gehaald (EBITDA) en overtroffen (omzet en winst per aandeel).

 • Omzet*: 499 miljoen euro (target: 450 miljoen euro)
 • Genormaliseerde EBITDA: 6,9 miljoen euro (target: 7,0 miljoen euro)
 • Operationele winst per aandeel: 0,34 euro (target: 0,30 euro p.a.)

Anderhalf jaar na de totstandkoming van HeadFirst Source Group is de organisatie klaar voor een nieuwe belangrijke stap voorwaarts: de overname van Myler.

Myler toonaangevende speler

Myler is in 2009 opgericht met als doel inhuuroplossingen aan te bieden voor de flexibele IT-schil van organisaties. In 2015 werd Jenrick overgenomen. Myler is momenteel een toonaangevend bedrijf op het gebied van organiseren van externe inhuur. De jaaromzet over 2017 bedroeg 192 miljoen euro. Door autonome groei komt de omzet over geheel 2018 naar verwachting uit boven de 200 miljoen euro.

Het gemiddeld aantal ingezette professionals in 2017 bedroeg ongeveer 1.900, die qua totstandkoming ruwweg als volgt zijn verdeeld:

 • Contractbeheer: 50%
 • Matchmaking: 30%
 • Global sourcing: 20%

Myler levert haar diensten aan diverse opdrachtgevers in zowel de profit als non-profit sector, waaronder ASML, Achmea, het CAK en het Ministerie van Defensie. Uniek in haar dienstenpakket is global sourcing, waarbij in samenwerking met partners over de hele wereld schaarse IT-specialisten worden geworven en gecontracteerd voor opdrachtgevers in Nederland. Dit toont het innovatieve karakter van het bedrijf.

Myler heeft de afgelopen jaren sterke financiële prestaties geleverd:

 • Sterke balans met goede solvabiliteit;
 • Goede winstgevendheid met EBITDA marge van 2,5 procent;
 • Sterk positieve kasstroom.

Voordelen van de overname

De voordelen van de overname zijn:

 • Versterking van de marktpositie van HeadFirst Source Group;
 • Verbreding en versterking van de opdrachtgeverportefeuille;
 • Synergievoordelen op omzet- en kostengebied;
 • Goede winstbijdrage aan de groep;
 • Mogelijkheden om additionele dienstverlening van HeadFirst (Premium) ook aan te bieden aan Myler-netwerk;
 • Versterking van de internationale activiteiten van HeadFirst Source Group.

Closing verwacht uiterlijk 1 oktober 2018

De transactie zal plaatsvinden door middel van de overname van 100% van de aandelen van Myler Holding B.V. onder voorbehoud van akkoord van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hieromtrent worden geen bezwaren verwacht. HeadFirst Source Group heeft zich verzekerd van de benodigde financiering voor het realiseren van deze overname. De closing vindt naar verwachting uiterlijk 1 oktober 2018 plaats. Op basis daarvan wordt verwacht dat Myler in 2018 een kwartaal aan omzet bijdraagt. HeadFirst Source Group houdt een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die binnenkort gepland wordt, om aandeelhouders onder meer te informeren over de voorgenomen overname van Myler.

Nieuwe groep: ruim 700 miljoen euro omzet, 12,5 miljoen euro operationele EBITDA

HeadFirst Source Group wordt in financiële termen de duidelijke marktleider in zijn marktsegment. Inclusief Myler (4e kwartaal 2018) wordt de omzetverwachting van HeadFirst Source Group voor 2018 verhoogd van 530 miljoen euro naar 580 miljoen euro. De verwachte operationele EBITDA wordt verhoogd naar 8,5 miljoen euro. Ook de winst per aandeel zal als gevolg van de overname toenemen.

In 2019 wordt het volle effect van de overname zichtbaar. Op basis van de huidige inschattingen wordt voor 2019 een omzet verwacht van circa 740 miljoen euro, een operationele EBITDA van 12,5 miljoen euro en een stijging van de winst per aandeel. De realisatie van de synergievoordelen is daarbij nog niet meegerekend. Nadere informatie over de transactie (koopsom en financiering) wordt verstrekt bij closing en in het kader van de te houden BAVA.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusie gerelateerde kosten

HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)

info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 4.800 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Goed eerste kwartaal 2018 voor HeadFirst Source Group

Goed eerste kwartaal 2018 voor HeadFirst Source Group

Stijging operationele EBITDA met bijna 10%

HeadFirst Source Group N.V. heeft een goed eerste kwartaal van 2018 achter de rug. Omzet en bedrijfsresultaat zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017, het eerste jaar van de fusie tussen HeadFirst en Source. HeadFirst Source Group verwacht een voortzetting van deze groei in de rest van 2018.

De omzet* is in het eerste kwartaal 2018 gestegen van 122 miljoen euro naar 126 miljoen euro, een stijging met 3%. De operationele EBITDA** groeide met 9,5% van 1,59 miljoen euro naar 1,74 miljoen euro. De goede cijfers zijn een gevolg van gegunde Europese aanbestedingen en tenders in 2017, het inzetten van meer professionals bij bestaande opdrachtgevers en kostenbesparingen door de integratie van de HeadFirst en Source backoffice-organisaties.

Verwachte groei in de rest van 2018

HeadFirst Source Group heeft voor 2018 de doelstelling uitgesproken dat de jaaromzet* in elk geval met circa 6% zal groeien naar 530 miljoen euro. De operationele EBITDA** zal daarbij circa 7,5 miljoen euro bedragen (stijging 8 tot 10%) en de operationele winst per aandeel 0,40 euro. De cijfers over het eerste kwartaal bevestigen dat de onderneming goed op koers ligt. Dit wordt ondersteund door het opnieuw verwerven van grote contracten met (nieuwe) opdrachtgevers in deze eerste maanden, waaronder recent bij Nuon. Deze successen zullen de komende periode tot uitdrukking komen in de cijfers.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusie gerelateerde kosten

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017

HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017

Operationele winst per aandeel 2017: 0,34 euro

HeadFirst Source Group heeft in 2017 – het eerste boekjaar na de fusie van HeadFirst en Source – goed gepresteerd. Er is veel energie gestoken in het versterken van de marktpositie van de nieuwe onderneming en het benutten van de synergie-effecten. Ondanks die inspanningen en de daarmee gepaard gaande kosten, zijn over het boekjaar 2017 uitstekende resultaten geboekt.

20162017StijgingTargets ‘17
Omzet *191,7498,9160%450,0
EBITDA**1,46,9393%7,0
winst per aandeel***0,070,34386%0,30

Hoofdpunten

 • De omzet neemt toe van 191,7 miljoen euro (2016, Source stand alone) tot 498,9 miljoen euro, een stijging van 160 procent. Daarmee is de gedefinieerde doelstelling voor 2017 van 450 miljoen euro omzet ruim overtroffen.
 • Het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) neemt toe van 1,4 tot 6,9 miljoen euro. Dat betekent vrijwel een vervijfvoudiging van het bedrijfsresultaat over 2016. De doelstelling van 7,0 miljoen euro is nagenoeg gehaald.
 • De operationele winst per aandeel (voor amortisatie) bedraagt 0,34 euro, tegen 0,07 euro in 2016. Daarmee is de doelstelling van 0,30 euro overtroffen.
 • De autonome omzetgroei bedraagt 9,6 procent.
 • HeadFirst Source Group stelt een eerste dividend voor van 0,03 euro per aandeel, naar keuze op te nemen in aandelen of in contanten.

Autonome omzetgroei (+9,4%) stuwt resultaten

De forse groei komt voornamelijk voort uit de fusie tussen HeadFirst en Source, maar ook autonoom is de organisatie sterk gegroeid. De totale autonome groei in 2017 over alle labels van HeadFirst Source Group kwam uit op 9,4 procent aan omzet. Dit is onder andere het gevolg van gegunde Europese aanbestedingen en tenders. Ook bij bestaande opdrachtgevers zijn meer professionals ingezet. In het verslagjaar is het aantal ingezette professionals met 17 procent gestegen, van circa 4.300 naar 4.800.

Succesvolle integratie

In 2017 is met succes veel tijd en energie geïnvesteerd in het creëren van één organisatie:

 • De positionering van de diverse merken binnen HeadFirst Source Group met bijbehorende dienstverlening (matchmaking, contracting, payrolling en MSP) heeft vorm gekregen.
 • Per 1 januari 2018 werkt de groep volgens één uniforme werkwijze in één ERP-systeem.
 • Er is een nieuwe organisatiestructuur met een operationele directie neergezet.
 • Verdere professionalisering van de organisatie heeft plaatsgevonden met een vaste inbedding van legal, payroll en human resources.
 • Het bijeenbrengen van al het personeel in het kantoor in Hoofddorp heeft een positieve boost gegeven aan de cultuur-integratie van HeadFirst en Source.

Mike Korenvaar, CFO bij HeadFirst Source Group, zegt hierover: “In het afgelopen jaar is veel aandacht gegaan naar de integratie van beide bedrijven, het stroomlijnen van werkprocessen, het samensmelten van culturen en het realiseren van synergie- en schaalvoordelen. Als je dan met elkaar zo’n sterke groei doormaakt en de verwachtingen qua financiële resultaten overtreft, kan je alleen maar trots zijn. Dit belooft veel voor 2018 en verder.”

Over het boekjaar 2017 is een operationele winst per aandeel behaald van 0,34 euro. Op grond van dit goede resultaat stelt HeadFirst Source Group voor een eerste dividend van 0,03 euro per aandeel uit te keren. Dit dividend kan, naar keuze, worden ontvangen in contanten of in aandelen.

Vaststellen jaarrekening 2017

De jaarrekening over 2017, door accountant accon avm voorzien van een goedkeurende controleverklaring, zal later vandaag in digitale vorm beschikbaar worden gesteld op de website van de vennootschap: www.headfirstsourcegroup.com. Op donderdag 31 mei 2018 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaats. Voor deze vergadering is onder meer het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening geagendeerd.

HeadFirst verwacht verdere groei in 2018

In 2018 ligt de focus van HeadFirst Source Group op het voortzetten van de omzetgroei, het verder optimaliseren van de organisatie en het benutten van de synergievoordelen. Daarnaast gaat aandacht naar het optimaal bedienen van – en het uitbreiden in diversiteit aan diensten bij – huidige opdrachtgevers. HeadFirst Source Group schrijft in 2018 wederom selectief in op tenders en Europese aanbestedingen, een activiteit die in 2017 een zeer positieve bijdrage heeft geleverd aan de autonome groei.

De organisatie heeft ook internationale groeiplannen. CEO Gert-Jan Schellingerhout: “Wij willen ons marktaandeel in België vergroten door nieuwe opdrachtgevers te overtuigen van onze dienstverlening, gebaseerd op onze ruime ervaring in de Nederlandse flexmarkt in combinatie met lokale kennis en aanpak van de Belgische inhuurmarkt vanuit onze Belgische vestiging. Daarnaast willen wij de eerste stappen zetten om onze internationale footprint uit te breiden. Dat stelt ons in staat zowel nieuwe klanten te werven als bestaande klanten die in meerdere landen actief zijn beter te bedienen.”

Op basis van de huidige macro economische groeiramingen, gecombineerd met de positieve ontwikkeling van de organisatie, verwacht HeadFirst Source Group de groei 2018 door te kunnen zetten. In dat kader worden de volgende doelstellingen voor 2018 gecommuniceerd:

 • 6 Procent omzetgroei tot circa 530 miljoen euro;
 • Groei van de operationele EBITDA met 8 tot 10 procent tot circa 7,5 miljoen euro;
 • Operationele winst per aandeel van 0,40 euro.

* met omzet wordt gedoeld op bruto facturatiewaarde
** gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusiegerelateerde kosten
*** operationele winst per aandeel voor amortisatie

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken bijna 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group zet sterke groeilijn door

HeadFirst Source Group zet sterke groeilijn door

Commerciële successen hebben direct positief effect

Hoofdpunten tot en met het derde kwartaal 2017

 • Omzet* € 361,3 miljoen (2016: € 142,1 miljoen)
 • Bruto marge € 10,84 miljoen (2016: € 4,0 miljoen)
 • Operationele** EBITDA € 4,62 miljoen positief
 • Aantal professionals meer dan 4.700

HeadFirst Source Group NV heeft de sterk stijgende lijn van het eerste half jaar van 2017 doorgezet in het derde kwartaal. Omzet, bruto marge en winst zijn sterk gestegen. Deze positieve ontwikkeling is vooral te danken aan de fusie tussen HeadFirst en Source. De nieuwe combinatie is succesvol in het bemiddelen van externe professionals en het reguleren van de inhuur voor haar opdrachtgevers.

De omzet* van HeadFirst Source Group stijgt van € 142,1 miljoen euro over de eerste 9 maanden van 2016 naar € 361,3 miljoen euro over 2017, een stijging van 154 procent. De bruto marge groeide met 171 procent van € 4 miljoen naar € 10,84 miljoen. De operationele** EBITDA kwam uit op € 4,62 miljoen. De fusiekosten, dat wil zeggen de kosten die samenhangen met de fusie en de integratie van HeadFirst en Source en overige eenmalige kosten, komen uit op € 0,69 miljoen. Het eigen vermogen van HeadFirst Source Group stijgt naar € 10,1 miljoen. Het nettoresultaat voor amortisatie komt uit op € 2,34 miljoen. De operationele winst per aandeel (voor amortisatie) over de eerste negen maanden bedraagt € 0,25. De nettowinst per aandeel (na fusiekosten) komt uit op € 0,19 per aandeel.

HeadFirst Source Group slaagt erin hoogopgeleide professionals succesvol te bemiddelen bij haar opdrachtgevers. Het aantal professionals dat dagelijks via HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers opdrachten uitvoert, bedraagt momenteel meer dan 4.700. De gunning van een aantal grote aanbestedingen en de gewonnen tendertrajecten in de eerste drie kwartalen van het jaar, zullen een positieve invloed hebben op de omzetontwikkeling in 2018.

De synergievoordelen van de fusie, waaronder de verdere uitrol van het verdienmodel van de fusiepartner HeadFirst, konden nog niet geheel in 2017 gerealiseerd worden. De integratie in processen en systemen vindt definitief plaats per 1 januari 2018.

In juli en augustus zijn de door professionals gewerkte uren lager dan op grond van de gebruikelijke seizoensinvloeden verwacht mocht worden. In oktober is het aantal gewerkte uren weer hersteld. Door deze ontwikkeling en de hiervoor genoemde nog niet geheel gerealiseerde synergievoordelen zal de operationele** EBITDA, naar verwachting licht lager uitkomen dan de eerder gecommuniceerde doelstelling van € 7 miljoen euro. De operationele EBITDA 2017 wordt nu ingeschat op een bedrag tussen € 6,5 en € 7 miljoen euro, een stijging van 350 procent t.o.v. 2016. De verwachting is dat de omzet zal uitkomen op € 470 miljoen, licht hoger dan de eerder uitgesproken omzetdoelstelling van € 460 miljoen.

HeadFirst Source verwacht ook in de komende periode commerciële successen bij aanbestedingen en tenders. Tevens wordt verwacht dat in toenemende mate van de synergievoordelen geprofiteerd zal kunnen worden.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband met fusie en integratie

HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 450 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld

Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld

Realisatie fusie- en synergievoordelen op schema

Hoofdpunten eerste halfjaar 2017:

 • Sterke stijging zowel in omzet als in resultaat, voornamelijk door de realisatie van de fusie tussen HeadFirst en Source eind december 2016;
 • Omzetstijging (bruto facturatiewaarde) van € 96,5 tot € 243,6 miljoen; toename 152 procent;
 • Meer dan verdubbeling van de marge (bruto-omzetresultaat) tot € 7,4 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 3,1 miljoen);
 • De EBITDA stijgt van € 1,15 miljoen naar € 2,75 miljoen, inclusief lasten die samenhangen met de fusie en de integratie. Dit is een toename van 139 procent;
 • Operationele EBITDA (geschoond voor fusie- en integratiekosten) komt uit op € 3,1 miljoen;
 • Bedrijfsresultaat bedraagt € 1,56 miljoen, tegen € 0,55 miljoen in het eerste halfjaar van 2016. Een stijging van 183 procent;
 • Eigen vermogen stijgt naar € 9,7 miljoen;
 • Winst per aandeel (voor amortisatie) neemt toe tot 12 eurocent;
 • Autonome groei van het aantal ingezette professionals bij bestaande opdrachtgevers;
 • Verdere omzetgroei in tweede halfjaar, mede dankzij gunning van een aantal grote aanbestedingen en uitbouwen van contracten bij bestaande opdrachtgevers;
 • Fusie en integratie traject ligt op schema, sinds 3 juli wordt gewerkt vanuit één locatie;
 • Verdere synergievoordelen worden gerealiseerd in het tweede halfjaar;
 • Omzet- en EBITDA verwachtingen voor geheel 2017 gehandhaafd.

Omzet stijgt naar 243,6 miljoen euro

HeadFirst Source Group N.V. heeft in het eerste halfjaar 2017 volop geprofiteerd van de eind december 2016 gerealiseerde fusie tussen HeadFirst en Source. Als gevolg daarvan zijn de resultaten meer dan verdubbeld. De omzet* steeg van € 96,5 naar € 243,6 miljoen. De daarbij gerealiseerde marge (bruto-omzet resultaat) bedraagt € 7,4 miljoen tegen € 3,1 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal professionals dat dagelijks vanuit beide organisaties bij opdrachtgevers wordt ingezet is in het eerste halfjaar van 2017 gezamenlijk met 6,4% gestegen ten opzichte van eind 2016. Momenteel zijn meer dan 4.500 ingehuurde professionals via HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers aan het werk.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg fors van € 1,15 tot € 2,75 miljoen. Het operationele bedrijfsresultaat – EBITDA gecorrigeerd voor fusie- en integratiekosten – kwam uit op € 3,1 miljoen. Het resultaat na belastingen verbeterde naar € 407.000 (eerste halfjaar 2016: € 121.000).

Het nettoresultaat voor amortisatie kwam uit op € 1,51 miljoen. De winst per aandeel (voor amortisatie) bedroeg € 0,12.

De resultaatsverbetering is het gevolg van de stijgende omzet in combinatie met stringente kostenbeheersing. De integratie van HeadFirst en Source ligt op schema, waarbij sinds 3 juli 2017 wordt gewerkt vanuit één locatie (Hoofddorp). 

Vooruitzichten: toename omzet en marge in tweede halfjaar

Voor het tweede halfjaar van 2017 verwacht HeadFirst Source Group een verdere omzetgroei. Deze verwachting is onder meer gebaseerd op de in de eerste helft van 2017 gegunde aanbestedingen en tendertrajecten. Bovendien wordt een toename verwacht van het aantal ingezette professionals bij bestaande opdrachtgevers. De synergievoordelen zullen verder in het tweede halfjaar gerealiseerd worden. Op basis van de positieve omzetverwachting en de synergievoordelen, wordt voor de tweede jaarhelft een verbetering van de marge van HeadFirst Source Group verwacht.

Op grond van het bovenstaande bevestigt HeadFirst Source Group dat zij op schema ligt om haar financiële doelstellingen voor 2017 te realiseren: een omzetniveau van 460 miljoen euro, een operationele** EBITDA van 7 miljoen euro en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent.

* Met omzet wordt gedoeld op de bruto facturatiewaarde.
** Met operationeel bedrijfsresultaat wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband met fusie en integratie.

Het volledige halfjaarbericht kan worden geraadpleegd op de website van HeadFirst Source Group.

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.500 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud Company.

Voor aanvullende informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
gertjan.schellingerhout@headfirst.nl
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source: sterke omzet- en winstgroei door fusie in 1e kwartaal 2017

HeadFirst Source: sterke omzet- en winstgroei door fusie in 1e kwartaal 2017

Omzetdoelstelling verhoogd tot 460 miljoen euro

HeadFirst Source Group NV heeft operationeel en financieel goed gepresteerd in de eerste drie maanden van 2017. Eind december 2016 werd de fusie tussen Source en HeadFirst gerealiseerd, waarmee de combinatie marktleider is geworden op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling.

De omzet* steeg van 48 miljoen euro naar 123 miljoen euro, een stijging van 156 procent. Deze stijging is in belangrijke mate te danken aan de omstandigheid dat de cijfers van HeadFirst in het eerste kwartaal 2017 zijn meegeconsolideerd en een jaar eerder niet. Op autonome basis was sprake van een gezonde groei van 8 procent.

De goede ontwikkeling werd ondersteund door het commerciële succes bij de gunning van aanbestedingen bij onder andere het Ministerie van Economische Zaken, de Koninklijke Bibliotheek, Raad voor de Rechtspraak en het UWV. HeadFirst Source constateert dat marktpartijen en klanten enthousiast zijn over de fusie, de bredere basis van de combinatie en de aanvullende dienstverlening die kan worden geboden.

De winstgevendheid van HeadFirst Source Group steeg nog sterker. De EBITDA steeg naar ruim 1,6 miljoen euro (x 3,5 ten opzichte van Q1 2016), ondanks extra kosten in het kader van de fusie. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam uit op ruim 1 miljoen euro (x 7 ten opzichte van Q1 2016).

HeadFirst Source Group houdt de focus in 2017 op het behalen van de synergievoordelen: schaalvoordelen door de toegenomen omzet, kostenbesparingen en het aanbieden van aanvullende dienstverlening aan de zelfstandig professionals (ZP-ers).

HeadFirst Source Group heeft in het kader van de fusie aangegeven voor 2017 te streven naar een omzetniveau van meer dan 450 miljoen euro, een operationele** EBITDA van tenminste 7,0 miljoen euro en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent. Op basis van het eerste kwartaal 2017 wordt het omzetdoel verhoogd naar tenminste 460 miljoen euro.

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud Company.

* Met omzet wordt gedoeld op de bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband met fusie en integratie.

Voor nadere informatie:

HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
gertjan.schellingerhout@headfirst.nl
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016

Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016

Hoofdpunten:

 • De resultaten over 2016*, het laatste jaar voor de fusie met HeadFirst, hebben alleen betrekking op Source
 • De omzet daalde in 2016 met 1,8 procent tot € 191,7 miljoen (2015: € 195,3 miljoen omzet)
 • Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op € 1,4 miljoen (2015: € 1,7 miljoen).
 • Gecorrigeerd voor bijzondere posten verbeterde het operationele resultaat met € 0,9 miljoen.
 • Mede door kosten fusie en belastinglast kwam het nettoresultaat uit op -€ 1,0 miljoen.
 • HeadFirst Source Group verwacht verbetering winstgevendheid in 2017

Omzet

De omzet (gemeten in bruto facturatiewaarde) van de voormalige Source Group N.V. is in 2016 uitgekomen op  €191,7 miljoen tegen € 195,3 miljoen een jaar eerder. Deze lichte teruggang (-1,8%) wordt veroorzaakt door een daling van het aantal inzetten in de voor Source belangrijke energiesector. De teruggang in de energiesector werd in belangrijke mate  gecompenseerd met het verwerven van nieuwe klanten en groei bij bestaande klanten.

Ontwikkeling EBITDA

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit  op ongeveer € 1,4 miljoen, tegen € 1,7 miljoen een jaar eerder. Om tot een goede vergelijking te komen dienen beide cijfers voor eenmalige effecten te worden gecorrigeerd. In 2015 was sprake van incidentele baten ten bedrage van € 1,0 miljoen. Het bedrijfsresultaat 2016 werd daarentegen gedrukt door incidentele directe (€ 0,3 miljoen) en indirecte kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het fusietraject met HeadFirst. Indien deze incidentele posten buiten beschouwing worden gelaten, is de operationele marge in 2016 duidelijk verbeterd.

Netto resultaat

De belastingdruk steeg fors door volledige benutting van compensabele verliezen in 2015. Dit had een negatief effect op het nettoresultaat 2016 van -€ 0,4 miljoen. Tezamen met de aan het fusietraject gerelateerde kosten (€ 0,3 miljoen) en het wegvallen van incidentele baten, resulteerde dit in een nettoresultaat van -€ 1,0 miljoen. Voor amortisatie is het resultaat break-even.

De fusie met HeadFirst (in juridische zin een overname) is op 29 december 2016 geëffectueerd. De omzet en het resultaat van HeadFirst tussen de acquisitiedatum en de balansdatum 31 december 2016 zijn als niet materieel aangemerkt en derhalve niet opgenomen in het geconsolideerd resultaat over 2016. De overgenomen vennootschappen van HeadFirst zouden tezamen over 2016 een bruto-facturatiewaarde 2016 van € 264,1 miljoen en een nettowinst van € 2,4 miljoen hebben gerapporteerd.

Verwachtingen HeadFirst Source Group N.V. voor 2017

De fusie met HeadFirst heeft het perspectief van de vennootschap aanzienlijk gewijzigd en verbeterd. De naamswijziging naar HeadFirst Source Group N.V. is op 24 maart 2017 geëffectueerd en sinds 3 april  worden ook de aandelen ter beurze verhandeld onder de naam HeadFirst Source. De HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg bij de groep.  HeadFirst Source Group streeft naar een omzetniveau van meer dan € 450 miljoen in 2017, een EBITDA van tenminste € 7,0 miljoen en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent.

*) De cijfers in dit persbericht zijn ontleend aan de concept- jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group N.V. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien.

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
de heer F.C. Lagerveld, voorzitter RvC
T: +31 (0)345 544000
www. headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid

HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid

Source en HeadFirst bereiken overeenstemming over fusie

Source Group is verheugd mede te delen dat definitieve overeenstemming is bereikt over de fusie met HeadFirst. De combinatie zal de naam HeadFirst Source Group N.V. gaan dragen. Deze fusie komt technisch tot stand door de verwerving van 100% van de aandelen van HeadFirst Houdstermaatschappij en 100% van de aandelen van Designated Professionals. HeadFirst Houdstermaatschappij wordt verworven voor een bedrag van 30 miljoen euro, terwijl met de verwerving van Designated Professionals een investering van 3 miljoen euro is gemoeid. HeadFirst Source Group wordt door deze fusie marktleider op het gebied van inhuur van extern personeel, contracting, payrolling en matchmaking. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals via de groep. Op basis van de geschatte operationele resultaten voor 2016 ontstaat een combinatie met een omzet* van circa 450 miljoen euro, een genormaliseerde EBITDA van meer dan 6 miljoen euro en een nettowinst (voor amortisatie) van 4 miljoen euro. In het kader van deze transactie zal op korte termijn ook de tweede 50% van Proud worden verkregen, tegen uitgifte van 750.000 aandelen Source, waardoor de combinatie ook 100% van de aandelen Proud zal gaan houden. Op 2 december 2016 werd de verwerving van de eerste 50% van Proud gemeld.

HeadFirst Source Group zal zich in de eerste twaalf maanden na het samengaan focussen op het behalen van substantiële synergievoordelen. Die zijn gelegen in:

 • Additionele dienstverlening aanbodzijde
 • Gebruik software Select
 • Bredere portefeuille opdrachtgevers en spreiding disciplines
 • Uitbreiding netwerk en database leveranciers en zelfstandig professionals
 • Shared Service Center
 • Grootste intermediair van Nederland

Het grootste pluspunt van de fusie is de introductie van de additionele HeadFirst-dienstverlening aan leveranciers en zelfstandig professionals van Source. Dit houdt onder andere in het gebruik van het online platform Select voor het vinden van opdrachten, versnelde betaling van facturen, bijwonen van kennissessies, korting op opleidingen, verzekeringen, mobiliteitsproducten e.d. Select is in eigen beheer door HeadFirst ontwikkelde software en zal ook voor Source van grote toegevoegde waarde zijn. Het stelt de nieuwe combinatie in staat haar netwerk optimaal te beheren, efficiënter te recruiten, overeenkomsten digitaal uit te wisselen en te ondertekenen en de facturatiestroom volledig digitaal te laten verlopen.

* met de term omzet wordt gedoeld op bruto facturatie omzet

Met het samengaan van beide organisaties ontstaat een bredere basis aan opdrachtgevers. Kijkend naar de huidige klantenpopulatie is er slechts één gemeenschappelijke klant. De groep bedient gezamenlijk meer dan zeventig grote opdrachtgevers in Nederland en België.

Met het samengaan van beide organisaties ontstaat er ook een groter netwerk van leveranciers en zelfstandig professionals om te bemiddelen naar opdrachtgevers. Zo heeft HeadFirst een database van meer dan 30.000 professionals en heeft Source een database van circa 23.000 professionals (België en Nederland gezamenlijk). Het samengaan leidt ook tot een betere spreiding van de aangeboden disciplines, waarbij aan IT (Source) onder andere finance, marketing en human resources worden toegevoegd.

De samenvoeging zal het mogelijk maken om een gemeenschappelijke back office te creëren met een kostenniveau dat lager ligt dan de optelsom van de huidige kosten van beide organisaties. Een professionalisering en een verdere efficiency- en automatiseringsslag zullen moeten leiden tot rendementsverbetering en tot lagere kosten per mutatie (per contract, per plaatsing, per verwerkt uur, per factuur, etc.)

Met de fusie tussen Source en HeadFirst ontstaat een combinatie met circa 450 miljoen omzet. Naar verwachting zal deze omzet in 2017 verder groeien. De combinatie wordt daarmee qua omvang de grootste intermediair van Nederland. Deze omvang biedt mogelijkheden om de internationale footprint van de organisatie uit te breiden.

Beide ondernemingen zullen hun opdrachtgevers en klanten vanuit hun eigen organisatie (en locatie) blijven benaderen en bedienen. Ten behoeve van de aansturing van de organisatie wordt één directieteam samengesteld. Dit team bestaat uit Henk Zwijnenburg en Edwin Prijden (beiden afkomstig van Source) en Gert-Jan Schellingerhout en Mike Korenvaar (beiden afkomstig van HeadFirst). Voorts wordt beoogd om de Raad van Commissarissen, die thans uit twee leden bestaat, op termijn uit te breiden naar drie leden.

De overname wordt gefinancierd uit een viertal bronnen:

 • Aandelenbelang verkoper
 • Emissie
 • Additioneel vreemd vermogen
 • Vendor loan

Aan verkoper zullen 1.363.636 aandelen Source Group N.V. worden uitgegeven. Tevens verkrijgt verkoper een converteerbare obligatielening van 3 miljoen euro, waarbij de conversiekoers wordt vastgesteld op basis van een conversieprijs die de hoogste bedraagt van de 92,5% van de gemiddelde beurskoers en 2,20 euro. De maximale verwatering uit hoofde van deze convertible bedraagt derhalve 1.363.636 aandelen. Source Group krijgt het recht deze convertible binnen zes maanden af te lossen tegen 100%, waarmee het verwateringeffect kan worden beperkt. Voorts wordt voor 3,5 miljoen euro een emissie gedaan van 1,75 miljoen nieuwe aandelen, waarvan 1,25 miljoen aandelen door Value8 zullen worden verkregen. Door de verkoper worden leningen verstrekt ten bedrage van in totaal 6,5 miljoen euro. En tenslotte wordt de factoringlijn uitgebreid.

Thans staan 8.443.470 aandelen uit van Source Group N.V., welk aantal kan toenemen tot 9.178.764 aandelen bij uitoefening van de bestaande convertible. Als gevolg van deze transactie neemt het aantal aandelen toe met 3.113.636 aandelen, ofwel 36,9 procent, tot 11.557.106 aandelen. De verwerving van nog eens 50% van Proud zal een verdere toename van 750.000 aandelen (ofwel 6,5%) tot gevolg hebben tot 12.307.106 aandelen Source Group NV. Daarnaast zijn er in de nieuwe situatie conversierechten ter grootte van (maximaal) 2.098.930 aandelen.

Als gevolg van de bovenstaande transactie wordt voor het boekjaar 2017 voor de combinatie een groei verwacht van de omzet, het bedrijfsresultaat en de nettowinst ten opzichte van de optelsom van beide ondernemingen stand alone. Deze prognose houdt in een omzetniveau van meer dan 450 miljoen euro, een EBITDA van tenminste 7 miljoen euro en een nettoresultaat (voor amortisatie) van tenminste 4 miljoen euro. Op basis hiervan wordt ook de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel HeadFirst Source Group over het jaar 2017 tenminste 30 eurocent zal bedragen. Groeiperspectief: verdere groei na 2017 Doelstelling van HeadFirst Source Group is een verdere groei van de omzet en een verbetering van de marge. In dat kader wordt de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel in de jaren 2018 en 2019 met tenminste 15 procent per jaar zal toenemen. In het vervolg op deze transactie zal HeadFirst Source Group streven naar een actiever beursbestaan waarbij een Investor Relations beleid zal worden gestart om de bekendheid van HeadFirst Source Group te vergroten en de verhandelbaarheid van het aandeel te verbeteren.

Samenvattend biedt de fusie met HeadFirst voor de aandeelhouders van Source Group de volgende voordelen:

 • Sterke positieve bijdrage van HeadFirst aan het operationeel resultaat
 • Een duidelijke versterking van de marktpositie
 • Aanzienlijke synergievoordelen
 • Implementatie verdienmodel HeadFirst bij Source
 • Hogere winst per aandeel
 • Op termijn een betere verhandelbaarheid van het aandeel Source Group

Op 22 december jl. heeft een informatieve aandeelhoudersvergadering van Source Group N.V. plaatsgevonden. In dat kader is reeds een persbericht uitgebracht met de hoofdlijnen van de fusie. De transactie in het kader van de verwerving van HeadFirst zal na de jaarwisseling aan de aandeelhouders van Source Group worden voorgelegd. Grootaandeelhouder Value8 heeft daarbij aangegeven voor deze overname te zullen stemmen.

Bestuur en Raad van Commissarissen van Source Group NV zijn verheugd over de creatie van de HeadFirst Source Group en verwachten dat de positie van de onderneming aanzienlijk wordt versterkt en dat voor aandeelhouders het perspectief onstaat van verdere waardecreatie.

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst

Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst

Source Group en HeadFirst zijn verheugd mede te delen dat de afronding van de voorgenomen fusie zich in het finale stadium bevindt. Om 16.00 uur vandaag vindt de aandeelhoudersvergadering plaats van Source Group N.V. waarin de fusie op hoofdlijnen zal worden toegelicht. In dat kader verstrekt Source Group thans – en middels dit persbericht – de volgende informatie:

 • De combinatie zal naar verwachting op 2016 basis een omzetniveau behalen van meer dan 400 miljoen euro.
 • Het gecombineerde EBITDA niveau voor 2016 zal naar verwachting het niveau van 6 miljoen euro overschrijden.
 • De transactie zal worden gefinancierd door een combinatie van financiering met a) uitgifte van nieuwe aandelen b) converteerbare obligatielening c) vendor loans d) vreemd vermogen.
 • Het samengaan zal naar verwachting tot aanzienlijke synergievoordelen leiden, mede omdat Source en HeadFirst complementaire dienstverlening leveren.
 • De uitgifte van nieuwe aandelen en de convertible zullen leiden tot een toename van het aantal uitstaande en potentieel uitstaande aandelen tussen 30 en 50 procent. Gegeven de omstandigheid dat omzet en winst meer dan zullen verdubbelen, wordt een positief effect op de aandeelhouderswaarde verwacht.
 • Naar verwachting zal de winst per aandeel (voor amortisatie) door de voorgenomen fusie sterk toenemen.
 • Grootaandeelhouder Value8 zal naar verwachting deelnemen aan de emissie en daardoor een belang van meer dan 50 procent in de combinatie houden.

De verwachting is dat partijen nog dit jaar nadere mededelingen zullen kunnen doen over de afronding van dit fusietraject. De aandeelhoudersvergadering van hedenmiddag zal een informatief karakter dragen. Source Group NV is voornemens om – ondanks het feit dat zij daartoe wettelijk niet verplicht is – de transactie ter goedkeuring voor te leggen aan de aandeelhoudersvergadering. Daarbij geldt dat grootaandeelhouder Value8 heeft aangegeven voor de transactie te zullen stemmen. Naar verwachting zal in januari 2017 een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gehouden, waarbij tenminste goedkeuring voor de voorgenomen transactie en een voorstel tot statutenwijziging (o.a. voorstel tot naamswijziging) zullen worden voorgelegd.

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Source Group neemt 50% belang in Proud

Source Group neemt 50% belang in Proud

Source Group NV deelt mede dat het een belang van 50% in Proud heeft overgenomen van Value8 NV. Reeds op 10 juni 2015 heeft Source Group een persbericht uitgestuurd waarin werd aangegeven dat de mogelijkheden tot samenwerking met Proud zouden worden onderzocht. De huidige belangname is daarvan het resultaat.

De dienstverlening van Proud, gevestigd te Heemskerk, sluit prima aan op die van Source. Proud Company zoekt, selecteert en bemiddelt ervaren financiële, commerciële, administratieve en IT professionals voor haar klanten. Proud Payroll is specialist in het verzorgen van de salarisadministratie van tijdelijk personeel. Proud Company won in 2010 een Gouden FD Gazelle.

De participatie in Proud wordt betaald middels de uitgifte van 750.000 aandelen Source Group. Als gevolg daarvan neemt het aantal gewone aandelen toe van 7,7 miljoen tot ruim 8,4 miljoen aandelen.

Source Group is voornemens het belang van 50% in Proud – tegen gelijke condities – naar 100% uit te breiden, welke stap mogelijk gelijktijdig met de voorgenomen fusie met HeadFirst zal kunnen worden gerealiseerd.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Stabiel derde kwartaal

Stabiel derde kwartaal

 • Omzet (= bruto-facturatiewaarde) € 142,1 miljoen (2015: € 142,9 miljoen)
 • Bruto marge € 4,0 miljoen (2015: € 4,0 miljoen)
 • Resultaat voor belastingen is ten opzichte van 2015 gelijk (€ 0,13 miljoen negatief)
 • Extra kosten in het kader van voorgenomen fusieproces met HeadFirst

Door grotere seizoensinvloeden en een verdere terugloop van de activiteiten in de sectoren Olie en Gas, die nog niet volledig door groei elders kon worden gecompenseerd, zijn de ontwikkeling van de omzet, gemeten naar bruto-facturatiewaarde, en brutomarge in het 3e kwartaal bij de eerdere verwachting achtergebleven. De cijfers over de eerste negen maanden zijn daarmee nagenoeg gelijk aan de overeenkomstige periode in 2015.

De Ebitda, bedrijfsresultaat en winst voor belastingen over de eerste negen maanden liggen ook op hetzelfde niveau als in 2015. Daarbij wordt opgemerkt dat, wanneer wordt afgezien van de incidentele extra projectkosten die samenhangen met de voorgenomen fusie met HeadFirst, sprake zou zijn van een stijging van de resultaten. Door volledige benutting van compensabele verliezen in 2015, nam de belastingdruk ten opzichte van vorig jaar toe, waardoor het resultaat ná belastingen negatief werd beïnvloed met circa € 0,4 miljoen.

De onrust samenhangend met de invoering van de wet DBA duurt voort. Bij de inhuur van ZZP-ers spreken diverse opdrachtgevers inmiddels over een inhuurstop en worden contracten onder de bestaande situatie niet meer verlengd. Source heeft echter een aantal alternatieven die het risicovrij inhuren nog steeds mogelijk maken. Wij verwachten derhalve dat de invoering van de Wet DBA en de mogelijke aanpassingen die hierop nog zullen volgen, geen wezenlijke impact zullen hebben op de resultaatontwikkeling voor 2016.

Source Group is onverminderd positief over de voorgenomen fusie met HeadFirst. Hoewel de uitwerking van de deal meer tijd neemt dan van tevoren werd aangenomen is het streven van partijen nog altijd dit jaar tot een closing te komen. Op 12 oktober 2016 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekendgemaakt dat Source Holding B.V. HeadFirst Houdstermaatschappij B.V. mag overnemen.

Voorts is in overleg met Value8 NV (grootaandeelhouder van Source Group NV) besloten om per 1 december a.s. het door Value8 NV in 2015 geacquireerde Proud verder te ondersteunen in haar ambities tot groei en optimalisatie van dienstverlening. In dat kader zal Proud organisatorisch onderdeel worden van de Source structuur. Het voornemen bestaat om Proud op korte termijn ook juridisch bij Source Group onder te brengen.

De verwachting is dat, zonder de effecten van voorgenomen transacties mee te nemen en zonder het effect van andere incidentele posten, ook in het 4e kwartaal 2016 de omzet- en resultaatontwikkeling zal stabiliseren ten opzichte van 2015. Indien de voorgenomen fusie met HeadFirst wordt gerealiseerd, verwacht Source Group NV in 2017 een ruime verdubbeling van de omzet en een nog sterkere groei van de resultaten.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Stijging omzet en EBITDA in eerste halfjaar

Stijging omzet en EBITDA in eerste halfjaar

Hoofdpunten eerste halfjaar 2016:

 • Omzetstijging (bruto facturatiewaarde) van 4% tot € 96,5 miljoen
 • Marge (bruto-omzetresultaat) neemt met 20% toe tot € 3,1 miljoen
 • De EBITDA stijgt van €673.000 naar €1.155 miljoen.
 • Bedrijfsresultaat komt uit op €546.000 (1e halfjaar 2015: 73.000)
 • Stijging eigen vermogen
 • Invoering Wet DBA (1 mei 2016) biedt kansen voor Source.

Source Group N.V. heeft een goed eerste halfjaar 2016 achter de rug. De omzet steeg met 4% tot € 96,5 miljoen. De daarbij gerealiseerde marge (bruto-omzet resultaat) van € 3,1 miljoen steeg in diezelfde periode met 20% ten opzichte van 2015.

Het aantal contracten van professionals die dagelijks door Source bediend worden, laat ten opzichte van 2015 een lichte stijging zien. De terugloop in de contracten in de olie- en gassector is volledig gecompenseerd door groei van zowel nieuwe en bestaande klanten in andere sectoren.

Het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg fors van €0,7 tot €1,2 miljoen euro. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen verbeterde naar € 286.000 (1 e halfjaar 2015: € -153.000) daar waar het resultaat na belastingen € 121.000 (1 e halfjaar 2015: € -41.000) bedroeg. De winst per aandeel kwam uit op 2 eurocent, tegen 1 eurocent negatief in de eerste helft van 2015. De resultaatsverbetering is het gevolg van de stijgende omzet in combinatie met stringente kostenbeheersing.

Op 1 mei 2016 is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) ingevoerd. Deze Wet die de VAR dient te vervangen heeft vooralsnog voor veel onduidelijkheid en onrust bij zowel opdrachtgevers als bij ZZP-ers gezorgd. De verwachting is dat deze door de Wet DBA veroorzaakte onrust voor Source uiteindelijk een positieve uitwerking zal hebben daar Source ook de mogelijkheid biedt om professionals middels arbeidsovereenkomsten te contracteren. De verwachting is dat zowel bestaande als ook nieuwe opdrachtgevers in de toekomst meer van deze vorm van dienstverlening gebruik zullen maken.

Op 3 november organiseert Source een WDBA Summit om, samen met politieke kopstukken en belangenorganisaties zoals de BOVIB, belangrijke stakeholders te informeren over de stand van zaken betreffende de Wet DBA en de mogelijkheden die er zijn om – ook na de invoering van deze wet – risicovrij te kunnen inhuren.

Ten aanzien van het lopende fusieproces met HeadFirst wordt opgemerkt dat partijen onverminderd enthousiast zijn over de positieve effecten van het samengaan en hard werken aan de afronding van dit traject.

Source verwacht dat de operationele trends zich in het tweede halfjaar zullen voortzetten. Dat betekent enerzijds een teruggang van de contracten in de olie- en gassector en anderzijds een groei van zowel nieuwe en bestaande klanten in andere sectoren. De verwachting is dat de omzet hoger uit zal komen dan in 2015.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Omzet en winst Source Group stijgen in Q1

Omzet en winst Source Group stijgen in Q1

Source Group (hierna: Source) heeft over het eerste kwartaal van 2016 een omzet (gemeten naar facturatiewaarde) behaald van € 48 miljoen, een stijging van 5,0 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2015. Zowel de gerealiseerde marge als de EBITDA zijn gestegen. De EBITDA nam met 24 procent (ofwel € 89.000) toe tot € 460.000. De goede ontwikkeling van de EBITDA is mede toe te schrijven aan het lagere kostenniveau. Het bedrijfsresultaat (EBIT) verdubbelde tot € 155.000 (Q1 2015: € 70.000). Het eigen vermogen bedraagt per 31 maart 2016 € 0,7 miljoen positief.

Source kan, zo kort na de invoering van de Wet DBA op 1 mei jl., nog geen nauwkeurige inschatting geven van de effecten van deze nieuwe regelgeving op de bedrijfsvoering en de resultaten. De algemene verwachting is evenwel dat de inhuur van ZZP-ers in eerste aanleg zal afnemen, terwijl het contracteren van professionals middels een arbeidsovereenkomst juist zal toenemen. Source kan haar klanten in elk geval op beide wijzen bedienen.

Ten aanzien van de voorgenomen fusie met HeadFirst is het streven om op korte termijn nadere mededelingen te doen over de transactie, de voorwaarden, de synergie-effecten en de tijdsplanning in de periode tot de beoogde closing.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Een sterk jaar voor Source Group N.V.

Een sterk jaar voor Source Group N.V.

Source realiseert over 2015 een EBITDA van € 1.735.000 door specialisatie, andere mix van dienstverlening, sterke groei buitenlandse vestigingen en eenmalige baten.

 • De omzet (gemeten in bruto facturatie waarde) steeg met € 10,9 miljoen naar € 195,3 miljoen.
 • Bruto marge steeg naar € 5,7 miljoen (+23,0%)
 • EBITDA verbeterde met € 3.029.000 naar € 1.735.000 positief

Begin 2015 is de keuze gemaakt om te specialiseren in een aantal niches in plaats van om als generalist het gehele IT-landschap te bedienen. Daarnaast worden professionals ook steeds vaker rechtstreeks bemiddeld in plaats van door tussenkomst van leveranciers. De resultaten hiervan vertalen zich al in 2015 in een hoger tarief voor de professional en een lager tarief voor de opdrachtgever, alsmede ook in een hogere bruto marge voor Source.

2015 was ook het jaar waarin de groei van de contracting activiteiten van onze buitenlandse vestigingen een aanmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de omzetgroei en het bedrijfsresultaat van Source. De Belgische en Luxemburgse Source entiteiten hebben gezamenlijk en ten opzichte van 2014 een omzetgroei laten zien van ruim € 20 miljoen, waarmee de totale omzet steeg naar € 195,3 miljoen.

De omzetgroei had nog hoger kunnen zijn als binnen de olie- en gassector, waarin Source bovengemiddeld actief is, geen algehele malaise was ontstaan door de extreem lage olieprijzen en daarmee samenhangende reorganisaties. Deze situatie heeft geleid tot het reduceren van de externe inhuur waardoor de omzet in Nederland met circa € 10 miljoen is afgenomen.

Resumerend is het aantal contracten van Source in de Benelux in 2015 gestegen van 1.600 naar 2.000 contracten. Door de verlenging van een aantal klantcontracten en het succesvol verwerven van nieuwe klantcontracten, is circa 80% van de huidige contracten en de daarmee samenhangende omzet in principe geborgd tot eind 2018.

Een andere mix van aangeboden diensten en bijbehorende marges alsmede ook eenmalige baten hebben in 2015 geleid tot een toename van de bruto marge van bijna € 1,1 miljoen. Het bedrijfsresultaat komt daarmee in 2015 uit op € 510.000 positief bij een EBITDA van € 1.735.000. Source Group voorziet in 2016 een verdere positieve ontwikkeling van het resultaat en een positieve netto kasstroom uit de bedrijfsoperaties.

Om invulling te geven aan de kwalificaties en ambities van een beursfonds heeft Source in het najaar 2015 de voorgenomen fusie met HeadFirst aangekondigd. Het streven is op korte termijn nadere mededelingen te doen over de transactie, de voorwaarden, de synergie-effecten en de tijdsplanning in de periode tot de beoogde closing.

*) De cijfers in dit persbericht zijn ontleend aan de jaarrekening 2015 van Source Group NV. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Groeiversnelling Source Group in derde kwartaal

Groeiversnelling Source Group in derde kwartaal

Verwachting geheel 2015 verhoogd

 • Positief en hoger resultaat uit operationele activiteiten.
 • Omzet nam met 5,9% toe tot € 142,9 miljoen
 • Bruto marge steeg met 16,4% tot € 4,0 miljoen
 • Resultaat ná belastingen is ten opzichte van 2014 verbeterd met € 0,4 miljoen
 • Voortgang bij voorgenomen fusie met HeadFirst
 • Op basis van sterk derde kwartaal verwachting voor geheel 2015 verhoogd

Source Group NV heeft een sterk derde kwartaal 2015 achter de rug. In het derde kwartaal zijn omzet en marge verder gestegen en in een duidelijk sneller tempo dan in de eerste helft van 2015. De omzetgroei die over het eerste halfjaar 3,5 procent bedroeg versnelde tot 5,9 procent over de eerste negen maanden. Daarbij kwam de omzet, gemeten naar bruto-facturatiewaarde, uit op 142,9 miljoen euro.

Ook de stijging van de bruto marge (het bruto omzetresultaat) versnelde van 10,9 procent in de eerste jaarhelft naar 16,4 procent in de eerste negen maanden. De bruto marge bedroeg 4,0 miljoen tegen 3,4 miljoen een jaar geleden.

Source Group NV profiteert van de groei van het aantal professionals en een stringente controle van de kosten. Ook de versterking van de commerciële slagkracht van de organisatie, waar de organisatie in 2015 fors in heeft geïnvesteerd, begint zijn vruchten af te werpen.

Op basis van de goede ontwikkeling in het derde kwartaal wordt de prognose voor geheel 2015 verhoogd. Dankzij het toegenomen aantal contracten alsmede door de hogere marge wordt de verwachting uitgesproken dat over geheel 2015 omzet, marge en winst na belasting hoger zullen uitkomen dan in 2014.

Op 7 oktober 2015 is de voorgenomen fusie met HeadFirst wereldkundig gemaakt. Met het voorgenomen samengaan ontstaat een leidende speler op het gebied van contractbeheer, matching en MSP-diensten. De combinatie heeft een omzet van circa 420-430 miljoen euro en bemiddelt ruim 4000 professionals. Het samengaan leidt tot een sterke nummer 1 op de Nederlandse markt en een evenwichtige spreiding van de activiteiten (o.a. IT en Finance). Thans wordt ter voorbereiding op de definitieve afronding van de transactie een Due Diligence onderzoek uitgevoerd.

Met de voorgenomen fusie zal de organisatie in een nieuwe fase terechtkomen. Bestuur en Raad van Commissarissen hebben gezamenlijk besproken dat het vooruitzicht van een nieuwe organisatie een goed moment is om ook op bestuurlijk vlak bij Source ruimte te creëren voor de inbreng van nieuwe visies en ideeën. In dit verband zal de huidige CEO, Patrick Rodijk per 1 januari, na een gewaardeerde inzet van bijna vijf jaar ten behoeve van Source, de organisatie gaan verlaten. Dit biedt hem de mogelijkheid om zijn wens in te vullen om een nieuwe uitdaging aan te gaan en verder invulling te geven aan zijn persoonlijke ambities en doelstellingen. Tot het moment van fuseren zullen de taken van de heer Rodijk worden waargenomen door de heer E. Prijden (COO).

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Source realiseert verdere groei van marge en omzet

Source realiseert verdere groei van marge en omzet

Lees het volledige persbericht hier.

Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015

Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015

Bruto marge stijgt 40 procent

Hoofdpunten 1e kwartaal 2015

 • Hoger resultaat uit operationele activiteiten
 • Omzet (gemeten naar bruto-facturatiewaarde) 3,2% hoger dan Q1-2014
 • Bruto marge Q1-2015 neemt met 40% toe tot €1,3 ten opzichte van Q1 2014
 • EBITDA verdubbelt naar € 0,4 miljoen

Bruto-omzet resultaat verbetert, marge stijgt

Het 1e kwartaal 2015 laat een duidelijke verbetering zien van de bruto-facturatiewaarde en het operationeel resultaat. Het beleid om in te zetten op contracten met een hogere marge bijdrage draagt duidelijk bij aan de verbetering van de resultaten. Tevens zijn contracten met nieuwe klanten afgesloten en zijn in samenspraak met Atos de voorwaarden van het MSP contract aangepast. Deze ontwikkelingen dragen in 2015 positief bij aan de verdere resultaatverbetering.

Positieve verwachting 2015

De verwachting is dat de positieve ontwikkelingen in het 1e kwartaal 2015 zich in de rest van 2015 zullen voortzetten.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Source Group N.V. wordt gehouden op maandag 15 juni 2015. De oproep is op de website van de vennootschap geplaatst.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Source verbetert marge, voorziet groei 2015

Source verbetert marge, voorziet groei 2015

Versterking eigen vermogenspositie na balansdatum

Hoofdpunten

 • Door een hogere procentuele marge blijft het bruto-omzetresultaat op peil met € 4,7 miljoen. De omzet (gemeten naar bruto facturatiewaarde) kwam in 2014 uit op € 184,3 (2013: € 203,5 miljoen);
 • Source heeft in 2014 geïnvesteerd in de verdere expansie in de Benelux. Ondanks deze extra inspanningen werd – mede dankzij interne optimalisatie – een reductie gerealiseerd van de personeelskosten en algemene beheerskosten, die in totaal € 0,6 miljoen lager waren dan in 2013;
 • Operationeel is de winstgevendheid van Source in 2014 verder verbeterd. De EBITDA kwam uit op € 0,9 miljoen.
 • Mede onder verwijzing naar het persbericht van 20 januari 2015 heeft Source besloten schoon schip te maken en eenmalige voorzieningen en afwaarderingen door te voeren. Als gevolg hiervan bedraagt het nettoresultaat over het gehele boekjaar € 3,8 miljoen negatief. Per 30 april 2015 heeft Source een vermogensversterking gerealiseerd van € 3,8 miljoen, waardoor het eigen vermogen – dat per balansdatum negatief was – thans weer positief is.
 • Voor 2015 verwacht Source dat zowel de bruto facturatiewaarde als de gerealiseerde marge zal toenemen. Verder wordt een positieve resultaatontwikkeling verwacht.

Bruto-omzet resultaat gelijk, marge stijgt

De afname van de bruto facturatiewaarde houdt direct verband met het beleid van Source om zich te richten op contracten met een goede marge contributie. Dit heeft geleid tot de beëindiging van een aantal klantcontracten met een geringe marge contributie en een hoog risicoprofiel. Daarnaast heeft de vertraagde implementatie van een groot MSP-contract geleid tot een vertraging van de omzetgroei. Het bruto-omzet resultaat bleef in 2014 gelijk op € 4,7 miljoen. Dankzij de ingezette optimalisatie nam de marge in procentuele zin toe. De verwachting is dat de groei van de marge zich in 2015 zal voortzetten.

Schoon schip

Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt door eenmalige lasten per 31 december 2014 € 3,5 miljoen negatief (2013: € 0,4 miljoen positief). Met name door het opnemen van eenmalige voorzieningen en afwaarderingen heeft de vennootschap over het verslagjaar een verlies geleden van € 3,8 miljoen en bedroeg het eigen vermogen € 3,5 miljoen negatief. Het verlies over 2014 is ondanks een positief operationeel resultaat onder andere ontstaan door het treffen van een voorziening op de vordering op Veglia Paree (€ 2,1 miljoen); de impairment van de participatie in Peerz (€ 0,1 miljoen); de impairment van de deelneming in Revl. Inc. (€ 0,6 miljoen) alsmede ook het niet langer waarderen van uitgestelde belastingvorderingen 2012 en 2013 (€ 0,6 miljoen). Het opnemen van de voorzieningen en de afwaarderingen is grotendeels nog toe te wijzen aan de afronding van herstructureringsactiviteiten van de voormalige AamigoO vennootschappen en de transacties die daarmee samenhingen. De bovengenoemde effecten zijn uitdrukkelijk non-cash.

De liquiditeitspositie van de vennootschap is goed en ook de operationele kasstroom is positief.

Versterking eigen vermogen

Source Group voorziet in 2015 een positieve ontwikkeling van het resultaat en de netto kasstroom uit bedrijfsoperaties. Ter versterking van dit eigen vermogen is per 30 april 2015 door grootaandeelhouder Value8 N.V. een lening van € 3,3 miljoen verstrekt, waarvan de looptijd oneindig is. De lening kwalificeert op grond van de overeengekomen voorwaarden als eigen vermogen. Aangezien Source op dit moment geen aanvullende kapitaalbehoefte kent, is het bedrag aan de grootaandeelhouder terug geleend. Tevens zijn de voorwaarden van een bestaande lening (per balansdatum € 0,5 miljoen) gewijzigd op grond waarvan deze lening eveneens als eigen vermogen kwalificeert. Indien de leningen per 31 december 2014 zouden zijn verstrekt zou het eigen vermogen € 0,4 miljoen positief zijn.

Op basis van de nu voorhanden zijnde informatie en inschattingen van het management zijn de waarderingsgrondslagen onveranderd gebaseerd op basis van going concern en is de jaarrekening over 2014 op basis van continuïteit opgesteld.

Positieve verwachting

Voor 2015 verwacht Source dat zowel de bruto facturatiewaarde als de gerealiseerde marge zal toenemen. Tevens wordt verwacht dat, nadat in 2014 schoon schip is gemaakt, de resultaten in 2015 niet door eenmalige effecten zullen worden beïnvloed. Over het boekjaar 2015 verwacht Source een positieve winstontwikkeling.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

*) De cijfers in het persbericht zijn ontleend aan de jaarrekening 2014. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien. Source verwacht het gecontroleerde jaarverslag uiterlijk 8 mei 2015 te kunnen publiceren

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.